"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 11., csütörtök

A liberalizmus bűn - 1. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

1. rész - Bevezetés

Ne ijedezzél, jámbor olvasó, és ne ítéld el már előre is e könyvecskét. Ne dobd félre, mihelyt felületesen átlapoztad, mert bármilyen égetők is a kérdések, amelyeket itt barátságos és bizalmas értekezésekben szellőztetünk, mégsem fogod magadat rajtuk megégetni; a tűz, amelyről itt szó van, puszta képlet és semmi több.

Jól tudom én, és magad is sietni fogsz mentségedül kijelenteni, hogy nem te vagy az egyedüli, akiben az ilyen égető kérdések legyőzhetetlen ellenszenvet ébresztenek és bizonyos aggodalmat keltenek. Beteg állapot ez, édes barátom, amely napjainkban már-már általánossá kezd válni. De mondd csak, mi képezze hát a katolikus hitvita tárgyát, ha minden égető, vagyis az embert közelről érintő, életbevágó és aktuális kérdést kerülni kell? Vajon rég legyőzött és elhalt ellenségek ellen harcoljunk-e, akik századok óta a történelem panteonjában porlanak? Vagy pedig amilyen komolyan, éppen olyan udvariasan ama - igaz napi - kérdések tárgyalásába bocsátkozzunk-e, amelyekre nézve a közvéleményben semmiféle nézeteltérés nem uralkodik, s amelyek az igazság szent jogait semmiben sem érintik, semmiben sem sértik?

Szent Isten! Ezért nevezhetnének minket, katolikusokat, katonáknak, ezért képeznők mi a küzdő Egyházat, ezért hinnők Krisztus urunkat fővezérünknek? Ez volna tehát az a harc, amelyet azóta, hogy a keresztség és a bérmálás szentségében a legdicsőbb hadsereg lovagjaivá felavattak minket, a tévedés ellen szünet nélkül vívnunk kell? Vagy nem merő komédia volna az olyan csata, amelyben valamely képzeletbeli ellenséggel kellene viaskodni, amelyben csupán csak puskaporral töltött ágyúkat, csakis eltompított kardokat, szóval csak olyan fegyvereket volna szabad használni, amelyek csillognak és zajt csinálnak, de az ellenséget meg nem sérthetik, neki semmi kárt sem okozhatnak?

Nem, ez nem lehet így; mert ha a katolicizmus isteni igazság és valóság, amint csakugyan az, akkor az ő ellenségei is valósak, akkor a harc is, amelyet ellenük folytat, nem színpadi, vagyis képzeletbeli támadás és védelem, hanem sajnálatos és véres valóság. Komolyan és valósággal kell tehát a dologhoz hozzálátnunk s a diadalért harcolnunk; valódiaknak kell lenniük a fegyvereknek, amelyekkel küzdünk, valódiaknak kell lenniük az ütéseknek és vágásoknak, valódiaknak kell lenniük az osztott és kapott sebeknek.

Ha az Egyház történelmében lapozgatok, majdnem minden lapon, sokszor véres betűkkel ott találom ez igazságot.

Krisztus urunk párját nem ismerő eréllyel ostorozta és kárhoztatta a zsidók romlottságát; korának nemzeti és vallási előítéleteivel szemben kitűzte tanának zászlaját s életével fizetett érette. Pünkösd napján az apostolok kilépvén a házból, amelyben a Szentlélek reájuk szállott, minden aggodalom nélkül szemükre hányták a papi fejedelmeknek és a tanácsnak az Üdvözítő meggyilkoltatását. S minthogy az akkor annyira égető kérdést megpendíteni merészelték, előbb megostorozták, utóbb megölték őket.

S azóta dicsőséges hadseregünk valamennyi hőse nem valamely túlhaladott és érdekét vesztett, sem pedig a jövő titkos fátyola alatt lappangó, hanem éppen az illető korban szőnyegre került napi égető kérdésnek köszönte dicsőségét. Az első hitvédők a császári trónon ülő koronás pogánysággal szemtől szembe, életük veszélyeztetésével is tárgyalták koruk égető kérdéseit. Az arianizmusnak az akkor ismert egész világot lángba borító égető kérdése volt az, amiért Sz. Atanáznak üldöztetést, száműzetést, halálgyötrelmeket és a hamis zsinatok által kimondott kiközösítéseket kellett elszenvednie. És ugyebár Sz. Ágoston sem félt századának összes égető kérdéseivel s nevezetesen a legégetőbbel, a pelagiánizmussal foglalkozni?

És így századról-századra, korszakról-korszakra valahányszor az Isten és az emberi nemnek ellensége pokoli kemencéjéből egy-egy égető kérdést dobott az emberek közé, a Gondviselés mindig egy vagy több embert támasztott, akik e tévelyek égető kérdéseinek hatalmas kalapácsaikkal nekiestek.

A simoniakus és ágyasságban élő papok ostora, VII. Gergely, Averroésé és Aristoteles hamis tanítványaié Aquinói Sz. Tamás, Abelardé Clairvaux-i Sz. Bernát, az albiaiaké Guzman Domonkos, és így tovább egész napjainkig. Hosszadalmas dolog volna a történelmen lépésről-lépésre végigmenni oly célból, hogy egy különben is szembeszökő igazságot bebizonyítsunk; s ha ez igazságot mégis kérdés tárgyává tettük, ez azért történt, mert nagy ama szerencsétlenek száma, akik ez igazságot erőszakosan porfelleggel iparkodnak körülvenni.

A mondottakhoz még csak ezt teszem hozzá: minthogy minden századnak voltak égető kérdései, kétségkívül a miénknek is vannak. E kérdések kérdése, amely valamennyi közt legégetőbb annyira, hogy bármely oldalról érintse is az ember, legott tüzes szikrákat szór - a liberalizmus.

„Roppant sok a veszély - írták nemrég a burgosi egyháztartomány tudós és lelkes püspökei -, amely a keresztény népnek hitét ma fenyegeti, de mindezen veszélyek voltaképpen csak egy közös törzsből származnak, s ez a naturalizmus... Nevezze ez magát racionalizmusnak, szocializmusnak, forradalomnak, vagy liberalizmusnak, lényegében soha sem más, mint a keresztény hitnek nyílt vagy leplezett, de mindig határozott tagadása, amiért is éppen olyan gondosan kerülendő, mint amily buzgósággal a lelkek az örök üdvösségre vezérlendők."

Ezen tekintélyes és illetékes forrásból származó nyilatkozatban hivatalosan meg van fogalmazva századunk égető kérdése. Még világosabban és ugyancsak nagyobb illetékességgel formulázta a kérdést a nagy IX. Pius számtalan nyilatkozatában, nemkülönben dicsőségesen uralkodó XIII. Leó pápánk csak nemrégen kiadott „Humánum genus" kezdetű apostoli körlevelében, s úgy hisszük, hogy ezen körlevél, amely oly sok beszédre adott, ad és adni fog alkalmat, az Isten Egyházának nem utolsó szava e tárgyra vonatkozólag.

És ugyan miért illetné meg a liberalizmust a tisztelet és a sérthetetlenség különös előjoga, amelynek eddig egyetlen egy eretnekség sem örvendett? Talán azért, mert az isteni fennhatóságot kereken és határozottan tagadván, az eddigi eretnekségeket mind magában egyesíti? Vagy azért, mert a társadalmi testet sokkal nagyobb mértékben mételyezte, mint eddig bármely más eretnekség? Vagy talán azért, mert büntetésül bűneinkért azt sikerült elérnie, ami eddig más eretnekségnek nem sikerült, t.i. hogy hivatalos és törvényes tévedéssé nyilvánították, s a fejedelmek tanácsában, a népek kormányzásában uralomra jutott? Ó nem, sőt ellenkezőleg, éppen ezek azok az okok, amelyeknek minden jó katolikust arra kell indítaniuk, hogy a liberalizmus ellen, kerüljön bármibe, nyílt és bátor keresztes hadat hirdessen és vívjon.

Előre, előre, ez az ellenség, ez a farkas, ezt kell az Egyház Főpásztorának vezényszavára nekünk is, akik a keresztény nép lelki üdvének munkálására Istentől hivatva vagyunk, mindnyájunknak hangoztatnunk.

Ezzel megindítjuk a harcot, megkezdjük rövid és bizalmas értekezéseinket; előre is kijelentjük azonban, hogy minden állításunkat a legapróbb részletekig a csalhatatlan igazság egyedüli hírnökének, az Egyház ítéletének feltétlenül alávetjük.

Sabadell, 1884. A szent Rózsafüzér havában.

Létezik-e napjainkban valami, amit liberalizmusnak neveznek?

Kétségkívül, és szinte fölösleges munkának tűnhet ennek a bizonyítása. Ha az ezen járvány által leginkább megmételyezett európai és amerikai népek vezérférfiai nem beszéltek össze, hogy minket rászednek, vagy magukat megcsalatottaknak tüntetik föl, akkor igenis létezik ma a világon iskola, rendszer, párt, szekta - vagy bárminek is nevezzük különben -, amelyet hívei csakúgy, mint ellenségei, liberalizmus néven ismernek.

Lapjai, társulatai, kormányai nyíltan liberálisoknak nevezik magukat. Ezen jelzővel illetik őket ellenfeleik anélkül, hogy ez ellen tiltakoznának, magukat mentegetnék, vagy az elnevezés jelentőségét kisebbítenék.

Mi több, mindennap olvashatjuk, hogy vannak liberális mozgalmak, liberális irányzatok, liberális reformok, liberális javaslatok, liberális személyiségek, liberális emlékiratok, liberális programok és ábrándok; s ellenkezőleg, mindazon eszméket, amelyek az említettekkel ellentétben állanak, antiliberálisnak, klerikálisnak, reakcionáriusnak vagy ultramontánoknak hívnak.

Van tehát a mai világban valami, amit liberalizmusnak hívnak, s viszont van bizonyos dolog, amit antiliberalizmusnak neveznek.

Nagyon helyesen jegyezte meg tehát valaki, hogy a liberalizmus elválasztó szó, amely az embereket két ellentétes táborra osztja. De nemcsak puszta szó, mert hisz minden szónak egy eszme felel meg és nem puszta eszme, mert — amint látjuk — ezen eszmével a külső tények egész rendszere függ össze. Létezik tehát liberalizmus, vagyis vannak liberális tanok, vannak liberális cselekedetek és következőleg vannak liberális emberek, akik liberális tanokat vallanak és liberális tetteket visznek végbe. És ezek az emberek nemcsak szórványosan, egymásról mit sem tudva léteznek, hanem szervezett társaságban, meghatározott főnökök vezetése alatt egy közösen elfogadott célra egyértelműleg törekednek. A liberalizmus tehát nemcsak szó, tan, vagy cselekedet, hanem szekta is egyszersmind.

Világos tehát, hogy midőn liberalizmussal és liberális személyekkel és cselekedetekkel foglalkozunk, nem puszta képzeleti lényeket, nem puszta észfogalmakat, hanem igaz, kézzelfogható — hej, szerencsétlenségünkre —, nagyon is kézzelfogható valóságot tanulmányozunk.

Olvasóink kétségkívül tapasztalták már, hogy járványos időben az emberek legelőször azzal hitegetik magukat, hogy a járvány nem is létezik. Nemcsak e századnak, hanem az elmúltnak emlékiratai is tanúskodnak e jelenségről. Midőn a vész csendes pusztítással már nagyszámú áldozatot elemésztett, akkor a nép fogyásán veszik észre csak a bajt. Néha éppen a hivatalos jelentések voltak a hazugság legjobb terjesztői, sőt a hatóság gyakran meg is büntette azokat, akik azt állították, hogy a ragály valóban dühöng. Ugyanez áll az erkölcsi világrendről is, amelyről beszélünk. Több, mint ötven éve már, hogy a liberalizmusba elmerültünk, és mégis igen tiszteletreméltó férfiak még ma is meglepő őszinteséggel azt kérdezik: — Micsoda? Ön komolyan veszi a liberalizmus rémét? Ön többet lát benne, mint a politikai pártszenvedély véletlen túlcsapongását? S nem okosabban cselekednénk-e, ha e szót, amely bennünket szétválaszt s egymás ellen izgat, figyelembe sem vennők?

Igen rossz jel az már, amidőn a ragály annyira el van a levegőben terjedve, hogy azok, akik e megmételyezett levegőt szívják, a megszokás következtében azt jobbára észre sem veszik.

A liberalizmus tehát létezik, kedves olvasó, és ebben nem szabad többé kételkedned.

Forrás: betiltva.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Ajánlott olvasmány: