"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 4., csütörtök

A liberalizmus bűn - 0. rész "Előszó"

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

A „Magyar Sion"-nak folyó [Apologéta: 1888.] évi februári füzete hívta fel először a magyar közönség figyelmét e nevezetes s immár csaknem az egész művelt világon [Apologéta: 1884 óta] olvasott könyvre. Magát a fordítót is Dr. Kereszty Géza úrnak a nevezett folyóiratban közölt jeles és kellően tájékoztató ismertetése vitte arra a gondolatra, hogy e munkát hazai irodalmunkba átültesse.

Már régebben kinyilvánult az óhaj, hogy az annyira behízelgő hangzású liberalizmus szemkápráztató elveit a kérlelhetetlen igazság fóruma elé állítsuk, s hogy a külső máz csillogását, amely az emberiség nagy részét elvakította, a liberális elvek rendszeréről letöröljük, és azt, amit e máz takart és oly kábítóan szép színben feltüntetett, a maga természetes valóságában bemutassuk.

Hátha szédelgés játssza itt is a főszerepet, mint ma már majdnem minden téren; hátha a liberális rendszer hívei arra számítottak, hogy az emberek ma már nemigen szeretnek gondolkozni, s ekként bármit is el lehet velük hitetni, bármiért is lehet őket lelkesedésre ragadni, csak csillogó külalakba, csak fülcsiklandoztató szavakba öntsék azt; hátha e jeles férfiak egyes sokszor hangoztatott szavakat és kifejezéseket egészen más fogalmak megjelölésére használnak, mint amelyeket azok voltaképpen jelentenek.

Íme, itt a könyv, amely a liberalizmus szédelgését és erkölcstelenségét a maga rútságában bemutatja; íme, a könyv, amely a fogalmakat a szavaknak, a katolikusokat önmaguknak visszaadja; íme a könyv, amely a ma uralkodó eszmezavarban biztos irányadóul és útmutatóul szolgál annyival is inkább, mert mint az alább olvasható hivatalos leiratból láthatni, maga az Apostoli Szentszék is úgy nyilatkozik róla, hogy az igaz tant adja elő és alapos érvekkel védelmezi.

Mennyire időszerű e könyv, s mennyire égető ma a kérdés, amelyet tárgyal, bizonyítja Őszentségének, XIII. Leó Pápának „Libertás praestantissimum naturae bonum" kezdetű, éppen most kibocsátott apostoli körlevele, amelyben a Szentséges Atya a liberalizmust nemcsak a tudomány érveivel, hanem apostoli hatalmának tekintélyével is újból nyíltan és határozottan kárhoztatja. Azáltal, hogy Sardá munkájával együtt Őszentségének ezen körlevelét is magyar fordításban közzétettem, előbbinek nagyobb jelentőséget kölcsönözni, utóbbit pedig ily módon is elterjeszteni akartam.

Esztergom, Szent Péter és Pál apostolok nyolcadában

Dr. Csápori GyulaTisztelendő Sacchori atyának, az Index  Szent Kongregációja
titkárának jelen könyvre vonatkozó levele
Barcelona nagyméltóságú püspökéhez
Nagyméltóságú Uram!
Az Index Szent Kongregációjához feljelentés érkezett Sardá y Salvany Félixnek, az Ön egyházmegyéjéhez tartozó áldozópapnak El Liberalismo es Pecado című műve ellen, és e feljelentést megtették másodszor is El Proceso del integrismo vagyis Refutación de los errores contenidos en el opusculo „El liberalismos es Pecado" című munka kíséretében. E másik munka szerzője De Pazos kanonok, a Yichi egyházmegyéből. A Szent Kongregáció tehát érett megfontolás tárgyává tette mind a két munkát s mindkettőre nézve megtette észrevételeit: az első műben semmit sem talált, ami az igaz tannal ellenkeznék, sőt szerzőjét, Sardá Félixet dicséretre találta érdemesnek, mert a témáját alapos érvekkel, rendben és világosan adja elő s védelmezi az igaz tant anélkül, hogy bárki személyét sértené.

Másképp szól az ítélet a másik, De Pazos által kiadott műről. Mert egyrészt némelyekben javításra szorul, másrészt nem helyeselhető a sértő modor, amellyel a szerző inkább Sardá személyét támadja meg, mint a nevezett író művében állítólag előforduló tévedéseket.

Ezért a Szent Kongregáció megparancsolta, hogy De Pazost arra figyelmeztesse püspöke, hogy amennyire lehetséges, említett művének példányait szerezze vissza, a jövőben pedig a netán felmerülő kérdések vitatásánál tartózkodjék személyeket sértő szavaktól, amint ezt a keresztény igaz szeretet tanítja: annál is inkább, mivel a mi Szentséges Urunk, XIII. Leó Pápa amennyire melegen ajánlja a tévedések leküzdését, oly kevéssé szereti s helyesli a személyek ellen elkövetett sértéseket, kivált, ha azok tudományuk s áhítatuk által kitűnnek.

Midőn ezt az Index Sz. Kongregációja parancsából Önnel közlöm annak érdekében, hogy az egyházmegyéjéhez tartozó jeles papnak, Sardának lelkét megnyugtassa, az Úristentől minden jót kívánva, tiszteletem nyilvánítása mellett vagyok
Nagyméltóságodnak legalázatosabb szolgája

Fr. Saccheri Jeromos Pius sz. Domonkos rendjéből, az Index Sz. Kongregációjának titkára.

(Nagyméltóságú. és Ftdő Catalá y Albosa Jakab, barcelonai püspök úrnak.)

Forrás: betiltva.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison