"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. október 31., péntek

Helloween vagy a katolikus Mindenszentek...

Az utóbbi, több mint 20 évben néhány olyan őrület jött be az országba, mely Amerikából származik. Ilyen a Halloween "ünnepe", talán inkább megemlékezés, vagy ki tudja micsoda. Álljon itt Mindenszentek ünnepének vigíliáján egy poszt az elmúlt évről. >>>>

Teljes búcsú feltételei 2014.11.01-2014.11.08 között

"A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideigtartó büntetésre, a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az "ideigtartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja. A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy önmagunkért."

Egy igaz megközelítés: Reformáció? Nem - Deformáció!

Három év híján ötszáz éve, hogy ezen a napon Martin Luther ágostonos szerzetes kiszögezte kilencvenöt tételét a wittenbergi vártemplomra. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amit olyan sokan mindmáig ünnepelnek. Holott, ha valóban keresztények vagyunk, éppen az ellenkezőjét illene tennünk. De lássuk csak, hogy miért!

Fogfájás helyett: Luther 95 tézise

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

Pótlólag - nem terveztem, de közben szükségesnek láttam - felrakom a római-katolikus és a tájékozódó hívek számára Luther Marci 95 tézisét. Néhány gondolatot hozzá kell fűznöm, mert a hagyományos Krisztus Király ünnepének reggelén a Magyar Rádió Kossuth adóján a 'Vasárnapi Hírek'-ben arról elmélkedett valami református - tán teológus -, hogy milyen helytelen a reformátusokat Kálvinistáknak, míg az evangélikusokat Lutheránusoknak nevezni, mert az szétválasztja a híveket. Igen kedves olvasó: szétválasztja, mert szét kell hogy válassza. El kell válni a konkolynak a búzától.

A szinkretizmus napja - 1517. Október 31.

"Credo ... Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi."
[Credo - Hitvallás részlet]


1517. Október 31. - Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi várkapura, ha tényleg így történt. Tételei a katolikus tanítás 95 területét és igazságát vonta kétségbe, amit az évek folyamán megcáfoltak és a cáfolatot bizonyítottak. A reformációnak hazudott folyamat nem egyéb, mint egy nyílt szinkretizmus, ahol csemegézek a gyümölcstálból (a hitnek asztaláról, tanításából), hogy ez nekem megfelel (Kegyelemtan [Predestináció - Eleve elrendelés]), ez nekem jobb, erre nics szükségem (az Ószövetség 7 könyve, ami hiányzik a protestáns Bibliából [lásd: Tóbiás könyve, Judit könyve, A Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk könyve, Makkabeusok első könyve, Makkabeusok második könyve), ez lényegtelen (lásd pl. Luther és a Jakab levél esete [szalmalevél] - ki akarta hagyni az Újszövetségből) és lehetne sorolni.

2014. október 30., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság III. rész

Mítosz: Az inkvizíció a katolikus Egyház által uralt középkori világ bigottságából, kegyetlenségéből, intoleranciájából fakadt.

Valóság: Az inkvizíció egy nyugodt, megfontolt, körültekintő kísérletből ered, amelynek célja az összhangnak, az egységnek olyan jogi eszközét létrehozni, amely kiküszöbölné a tömeg önfejűségét, indulatát, bigottságát. A középkori inkvizítorok nemcsak a teológiai, hanem a társadalmi veszélyek ellen is küzdöttek. Az inkvizíciót a XII. század végén Dél-Franciaországban alapították, válaszul az albigensek eretnekségére; ez a szekta különösen erős volt Lombardiában és Languedocban.

2014. október 29., szerda

A borg útja: Kilenc létező technológia, ami hamarosan az emberi testekbe kerül(het) [videóval]

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” [Jel 13,16-18]

Látva az Apple Watch és hasonló új kütyük iránti fokozott érdeklődést, az ember azt gondolhatná, hogy a hordható elektronikák állnak majd a következő legfontosabb technológiai változás középpontjában.
Nem így van. A hordható eszközök is kapnak egy rövid időt a rivaldafényben, de ez csupán egy átmeneti időszak. A testen töltött rövid időt követően az elektronikák a testbe költöznek.

2014. október 28., kedd

A lovagrendek [videóval]

A sok hiányosság és szörnyűség mellett nem szabad elfelejteni, hogy a keresztes hadjáratok mögött egy vallásos motívum, a kereszténység megvédése, továbbá erős összetartozás állt, úgy a nyugati kereszténységen belül, mint a keleti kereszténység felé. A vállalkozások mögötti vallásos eszme a lovagrendek keletkezésében jutott újabb kifejezésre, melyek a középkor egyik legsajátosabb képződményei.

2014. október 27., hétfő

Keresztes hadjáratok

A tegnapi Krisztus Király ünnepét követően nagyon jó alkalom adódik, hogy általam fontosnak gondolva - az idősebb korosztályokba a kommunista rendszer által belevert - téveszméket megpróbáljuk eloszlatni. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha bizonyos történelmi események másik aspektusát is bemutatjuk az olvasóknak. Ezért kezdtem el az Inkvizícióval foglalkozó poszt sorozatot, és ennek a kiegészítése lett a kereszteshadjáratok, valamint - holnap - a Lovagrendekről szóló anyag.

De nemcsak az idősebb korosztályt mételyezte meg az egyházellenes tanítás, hanem a fiatalságot is, de már nem a kommunisták antiklerikális nézetrendszere vezérelte oktatás, hanem a sokkal rosszabb (sátáni) liberális rendszer. De hőn szeretett egyházunk oktatása sem olyan [néhány nagyon jó kivételtől eltekintve], amilyennek lennie kellene. Túl közelről láttam az általános iskolai, római-katolikus oktatást, hitoktatást. (Isten irgalmazzon nekik!)
Apologéta

2014. október 26., vasárnap

Prédikáció: Krisztus Király ünnepe

Idézet Lefebvre érsek könyvéből, "Megfosztották a koronájától":

"Kortársaink jelentős része azok nyomdokaiban lépked, akik a múlt században nyerték el a filozófus címet, és azt állítják, hogy minden hatalom a néptől származik. Itt válik szét az út a katolikus és az új mesterek között. A katolikusok a parancsolás jogát Istenben keresik, és természetes forrásként onnan is árad, a szükséges princípiumból."

Krisztus Király ünnepe [Október utolsó Vasárnapja]

E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnként visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.

2014. október 25., szombat

Jehova Tanúi: Három új ‘királyság ének’ részletei kerültek nyilvánosságra

Egy ismeretlen informátor kapcsolatba lépett a JWsurvey-jel, és részletes adatokkal szolgált három új Királyság-énekkel kapcsolatban, melyeket várhatóan az Őrtorony október 4-5. megtartandó, 2014-s Éves Közgyűlésén fognak közrebocsátani. Az énekek, melyeknek címe: “A Királyság már létrejött – Jöjjön hát el!,” “Adj nekünk bátorságot” és “Jehova a te neved”, hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a Tanúk engedelmesek legyenek, és szilárdan álljanak az ellenállás közepette.

2014. október 24., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 57. rész - Zsidó ceremónia a katolikus templomban

Az amerikai Illinois állam beli Invernessben található Holy Family Church [Szent Család Templom] megengedte a Zsidó Beth Tikvah  gyülekezetnek, hogy használhassa a templo oltárját és bemutathassák a Rosh Hashana-t szeptember 24-26 között. Visszatérésük után a templomban tartották a Yom Kippur ünnepüket. is.

2014. október 23., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság II. rész

Mítosz: A középkori inkvizíció a Katolikus Egyház által fenntartott, centralizált, mindent behálózó, teljhatalmú elnyomó szervezet volt.

Valóság: Az inkvizíció, mint egyedüli, teljhatalmú, félelmetes törvényszék, „amelynek ügynökei mindenütt a vallási igazság, az intellektuális és a politikai szabadság útjában álltak, mindaddig, míg a felvilágosult XIX. században meg nem döntötték”, a képzeleten kívül nem létezett. Az inkvizíció mítoszát „a XVI. századi spanyolellenes vallási reformerek” teremtették. Ez az elképzelés, amely mítoszok és legendák sokaságából állt össze, a XVI. századi nagyfokú vallásüldözés kontextusában öltött alakot.

2014. október 22., szerda

Teremtés vagy evolúció? - Adatábrázolás a természetben. A DNS

Mást kerestem a NET-n - ezt most még megtehetem büntető adó nélkül - és belefutottam egy nagyon érdekes szakmai cikkbe. Egy kolléga okfejtésére és magyarázatára találtam. Amit eddig is gondoltam, de a bizonyítását nem vezettem le, azt megtette a kolléga.

Ugyanis érdekesen jár annak az embernek az esze, aki műszaki végzettséggel is rendelkezik, mert a hitet elfogadva, azért a gondolkodást nem hagyja ott a hit elfogadásának idejénél. A hitet megélve bizonyos dolgokat képes végiggondolni. Ezt történt a teremtés kontra evolúció esetében is. Számomra eddig is elképzelhetetlenül alacsony volt a matematikai valószínűsége az evolúciónak.

2014. október 20., hétfő

A római-katolikus egyház árulása [kiegészítéssel]

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét."[Róm 1,27]

Az alábbiakban közzétesszük az Apostoli Szentszék sajtószolgálata által kiadott összefoglalót a rendkívüli szinódus október 13-án délelőtt lezajlott tizenegyedik általános munkaüléséről, melyen Ferenc pápa jelenlétében 184 szinódusi atya tanácskozott.

2014. október 19., vasárnap

"Glaube macht frei": VI. Pál az egyház szabadságáért(?) dolgozott

Elnézést kérek az átértelmezett mondatért, mely az 'Arbeit macht' frei  hasonlatosságára jutott eszembe a hír olvastában. Az eredeti jelmondat fordítása: "A munka szabaddá tesz!", míg az általam parafrazált pedig "A hit szabaddá tesz!" Erdő Péter állítása hamis, de úgy is fogalmazhatok, hogy hazudik. Az egyházat soha ne kellett szabaddá tenni, mert ha úgy nézem alapításától kezdve mindenkoron függő volt, függött az Isteni alapítótól Jézus Krisztustól, mint Urától. Ha úgy nézem mindenkoron szabad volt, mert a szentlélek vezetésével szabadon hirdette alapító Ura tanítását, parancsait.

A hit- és erkölcstan

Látva korunk morális mélyrepülését, aligha lehet kérdés, mennyire szükséges a hit- és erkölcstan kötelező tantárggyá tétele. Legalábbis azok körében, akiknek volt gyermekszobájuk. Nem így a balféltekén. Ott a hit- és erkölcstan kötelezően választható tantárgyként való bevezetésénél ártóbb lépést keveset tudnak elképzelni.

2014. október 18., szombat

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 3. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. október 17., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 56. rész - A holland homoszexuális TV csatorna kitüntetésre jelölte Ferencet [videóval]

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét." [Róm 1,27]

2014. szeptember  22-én, a holland homoszexuális TV csatorna Ferenc pápának az "Év személye" címet adományozta, mert elősegíti a homoszexualitás napirendre vételét. A televíziós csatorna a holland nyelvű nézőkhöz [Hollandiában és Belgiumban] fordult, mert több jelölttel együtt [pl. a transzvesztita, identitászavaros Choncita Wurst] Ferencet is felvették listára a cím adományozása tekintetében. Az OUT TV megszavaztatta a nézőket és a közönségét, hogy kinek adják a címet. A szavazás vége október 3-n volt és október 10-n jelentik be teszik közzé a nyertest.

2014. október 16., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság I. rész

Sorozatot indítok 6 részben a Szent Inkvizícióról - átvéve egy posztot -, hogy tabukat és előítéleteket döntsek le. Ugyanis az elmúlt rendszerben is, de az utolsó 25 év liberális oktatásában is olyan képet alakítottak ki - főleg a fiatalokban - mely a mítoszok ködébe veszik, vagy inkább onnan emelték át a valóságba. Köszönjük az írójának. A sorozat hetente, minden csütörtökön fog folytatódni.

2014. október 15., szerda

Szektaszakértők sajtókonferenciája

Szakértők vegyültek szekták túlélői és a sajtó képviselői közé, mielőtt belekezdtek volna egy prezentációkból és kérdésekből álló, közel két órás  sajtókonferenciába a London College épületében, Notting Hillben, 2014. augusztus 22-én. A szélsőséges csoportok témakörének e legfőbb szakemberei szabadon beszéltek arról, hogy milyen kihívásokkal kell a kormányzatoknak szembenézniük, miközben az ilyen csoportok által okozott veszélyekkel birkóznak.

2014. október 14., kedd

Nyílt levél Székely János Esztergom-budapesti segédpüspöknek

Főtisztelendő Püspök Atya! Kedves János!

Bizony, nem most volt az, amikor Érsekvadkerten, Néder Géza prépost atya társaságában órákat beszélgettünk a világ dolgairól egy-egy általatok celebrált mise után, amelyen én orgonáltam. Te akkor kezdted gyakorló papi pályafutásodat. Káplánként a szíveden viselted a cigány pasztorációt, az értelmi fogyatékosokkal való törődést, és sok számos olyan feladatot, amelynek elvégzésére másnak nemigen fűlt a foga.

2014. október 13., hétfő

Ferenc pápa: A hiú keresztények élete olyan, mint egy szappanbuborék

A keresztényeknek el kell kerülniük a feltűnést, amikor jót tesznek – emelte ki Ferenc pápa szeptember 25-én reggel, a Szent Márta-házban mondott szentbeszédében:

„Ha nincs benned szilárdság, ha nincs benned semmi »konzisztens«, te is el fogsz enyészni, mint minden” – mondta a pápa, aki a szentmise olvasmánya kapcsán a hiúságról beszélt. „Olyan kísértés ez – mutatott rá –, amely nemcsak a pogányokat érinti, hanem a keresztényeket, a hit embereit is.

2014. október 12., vasárnap

18. Vasárnap Pünkösd után - Rafael arkangyal és Tóbit

Kedves testvérek!

A szeptember az angyaloknak szentelt hónapnak számít Szt. Mihály főangyal szeptember 29-i ünnepével. Októberben van még az őrangyalok ünnepe, 2-án, és Rafael főangyalé, 24-én. Ez utóbbival az Ószövetségben, Tóbiás könyvében találkozhatunk, és ennek kapcsán az angyalok jelentőségére szeretnék rámutatni. Tóbiás könyve családregényként olvasható, és igen tanulságos az Istennek tetsző élet, valamint az angyalok tevékenységének vonatkozásában.

Miért van újabban ennyi halálos betegség a földön?

"Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen." [Luk 21,11]

Ebola[1], Marburg[2], Chikungunya-láz[3]. 2014 előtt a legtöbb ember nem figyelt rájuk vagy talán nem is halott ezekről a betegségekről, ma azonban sajnos mindhárom rendszeres látogató a hírek főcímei között. Miért? Miért jelent meg ilyen sok súlyos, gyakran halálos betegség a földön? Létezik valamiféle kapcsolat közöttük vagy csupán furcsa véletlenről van szó?

2014. október 11., szombat

Vizitáció Kelet-Magyarországon 2014.09.04-06 [Képekkel és 2 fontos hírrel]

2014. szeptember első hétvégéje piros betűs ünnep volt a Piusz közösség kelet-Magyarországi hívei számára, mert a közösség életében először látogatott elöljáró Budapesten túlra. Pedig Miskolcon 2009. október 18-a óta vannak rendszeresen tradícionális - tridenti - rítusú szentmisék a Piusz közösség által bemutatva, de közben Debrecenben is alakult egy közösség, akiket ellátnak, mert egyéb okok miatt tridenti rítusú szentmise nélkül maradt a ez a közösség.

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 2. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. október 10., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 55. rész - A frenetikus népszerűség kellemetlenségei

Új divatot indított Ferenc pápa frenetikus népszerűségre törekvésével, hogy elkapjon egy baseball sapkát a levegőben, amit valaki odadobott neki a tömegből. Az történt, hogy nem sikerült elkapnia  és a sapka az arcába csapódott. Ez a helyzet teljességgel elfogadhatatlan attól az embertől, aki Krisztus helytartója. Közismert, hogy Ferencnek a legkisebb gondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Urak Urának, Királyok Királyának a nagyságát és fenségét képviselje. Néhány kép pedig bemutatja Ferenc féktelen és korlátlan népszerűség utáni vágyát.

2014. október 9., csütörtök

Az emberiség a BORG útjára lépett 2. rész - Öngyógyítás implantátumokkal

„Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá." [Ter 1,26]

Farkas (Wolverine), A szellemlovas, A hihetetlen Hulk. A három filmbeli karakter legalább egy közös szupertulajdonsággal rendelkezik: mindegyikük képes meggyógyítani magát. Mára eljutottunk oda, hogy a Pentagon segítségével ez a hétköznapi emberek számára is valósággá válhat.

2014. október 8., szerda

Magyarok Nagyasszonya, vezessed magyar nemzetedet!

Csíksomlyói Szűzanya kegyszobor
Szentmise Oratio latinul:Deus, qui intercessione Immaculatae Virginis Mariae, gentem nostram innumeris cumulasti beneficiis: concede propitius ut quam rege beato Stephano auctore, Magnam Dominam celebramus, et Patronam veneramur in terris, perenni eius consortio laetemur in caelis.

Nem hangsúlyozhatjuk elégszer, mennyire központi szerepű történelmünkben Megváltónk Édesanyja, a boldogságos és szeplőtelen Szűz Mária. Neki ajánlotta fel első szent királyunk, István, országunkat. Honvédjeink is az Ő zászlaja alatt harcoltak. Ezért ma is így esdeklünk eléje: „Magyarok Nagyasszonya, vezessed magyar nemzetedet!”

Világnézeti semlegesség?

Világnézeti semlegesség? – kérdezhetnők. Tessék mondani, az mégis micsoda? Fából vaskarika! – mondhatnók joggal. Hajszálpontosan olyan, mint Belgiumban vagy Németországban az anyakönyvvezetésben meghonosított harmadik kategória. Férfi, nő, harmadik. Ami ugye szintén fából vaskarika.

2014. október 7., kedd

Értékromboló szekta alakul hazánkban: az Istelenek

Első hazai összejövetelére készül a két humorista alapította Sunday Assembly, egy nemzetközi ateista egyházmozgalom Budapesten. Külföldön már 28 településen működnek, év végére világszerte 100 városban szeretnék hirdetni sajátos igéjüket. Egyetlen nap alatt duplájára nő a Sunday Assembly mozgalom nemzetközi közössége, amikor vasárnap [2014. 09. 28]világszerte 33 új városban, köztük Budapesten alakul meg a szervezet helyi egyesülete – írják magyar nyelvű honlapjukon.

2014. október 6., hétfő

Ferenc [pápa] lassan körülmetéltetheti magát

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

A Szentatya szeptember 17-én délután a Szent Márta-házban fogadta a küldöttséget, amelyet Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke vezetett – írja a Vatikáni Rádió és az MTI.

2014. október 5., vasárnap

Isten csodája Japánban

Nagaszakiban egy új múzeum fogja bemutatni a japán keresztények életét

Az új múzeum Nagaszakinak Heiwamacsi városrészében létesül, nem messze az Urakami katedrálistól. Urakami Japán és főleg a keresztények számára egy nagy jelentőségű épület. Urakami a nagaszaki atombomba ledobásának zérópontja. A székesegyházat, amely addig Kelet-Ázsia legnagyobb katolikus temploma volt, a föld színével tette egyenlővé az atombomba, megölve egyúttal Nagaszakiban, Japán katolikus központjában 65.000 katolikust. 1865-ben B. Petitjean katolikus missziós szerzetes Nagaszakiban olyan személyekkel találkozott, akiket katolikusként ismert föl. Ekkor szerzett róla tudomást a világ, hogy 200 évvel a kereszténység radikális üldözése és irtása után még mindig voltak keresztények, akik az üldözést illegalitásban élték túl.

2014. október 4., szombat

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 1. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. október 3., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 54. rész - Fr. Zibi lecserélte a kalapokat?

FR. Zibi tipikusan a Wojtila egyház (II. János Pál) terméke. Zibi anya(?) alias Zbigniew Czendlik a Csehországi Lanksrounban szolgálja(?) Istent és az ő egyházát. Feltehetjük róla a kérdést, hogy ő egy "gay"? Nem igazán lehet eldönteni, mert a képeket nézve látható, milyen öröm tölti el a női magassarkú cipellő viselése. Talán már az októberi bíborosi szinódusra készül, ahol több engedélyezés várható a homoszexualitás kérdésében.

2014. október 2., csütörtök

Néhány megjegyzés Mátraverebély-Szentkút szabadtéri "oltárához" is

Az előző bejegyzésben olvasható a nemzeti kegyhely igazgatójának azon kijelentése, miszerint az új szabadtéri oltár a bizonyítéka annak, hogy nem őrjöng bennük a képromboló hajlam. Világos, hogy az ikonoklazmát én itt nem klasszikus egyháztörténelmi értelemben használtam (mint teológiai eretnekséget, amelyet a II. niceai zsinat elítélt), hanem sokkal inkább, mint olyan kripto-protestáns jelenséget, melynek elsősorban ideológiai és esztétikai okai vannak (az egyik túlteng, a másik meg hiányt szenved).

2014. október 1., szerda

Az Istentől elvezető út

Felmerülhet az olvasóban, hogy miért cseréltem le az eredeti címet. Nagyon egyszerű a válasz. A következő írásnak van egy kimondatlan vonatkozása, mégpedig a cím. Ezt az eredeti írás nem feszegeti, még említés mentés sem. De ettől még benne van, csak kimondatlanul. Olyan ez, mint egy összeesküvés elmélet. Mert a levont következtetés, a konzumidióták "gyártása" magában foglalja azt is, hogy istentelenné teszi az embereket, pontosabban a Teremtő helyébe a mammont, vagy más szóval a nemgondolkodó ("idióta") vásárlót helyezi.