"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. december 31., csütörtök

Takija: A helyi muszlim közösség védelmezte a katolikus templomot az éjféli mise idején

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat."[Exo 20,3-6]

A TAKIJA a címben szó szerint lefordítva arabból: megtévesztés jelentéssel bír, amit az iszlám művészi szinten művel.

2015. december 26., szombat

Riport Marcel Lefebvre érsek úrral

Ott volt a Zsinaton. Ő letette az antimodernista esküt, úgy szavazott, nem lett esküszegő. Tudja mi folyt ott. 1978-ban készült is vele egy interjú. A Novus Ordo azóta korrigálásra került, ill. voltak rá kísérletek. Ha azt nem is fogadhatjuk el, hogy az Új Miserend egésze érvénytelen (sajnos ez probléma a [Piusz] közösségben, ez már félig doktrinális kérdés), de építő kritikáit érdemes figyelembe venni. ha a liturgiareform felülvizsgálatra kerülne, akkor lehetne velük egység – legalábbis az ő részükről. A pápa, akit említ természetesen, VI. Pál.

2015. december 25., péntek

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

Prohászka Ottokár: Betlehemi furulyaszó

Ez már a hetedik szomorú magyar karácsony, melyet kegyelettel ünneplünk ugyan, ahogyan hitünk tartja s követeli, de amelynek éjszakájában biztató fények nem igen járnak s mely az angyali éneket a nagy békességről még nem váltja valóvá. Annál inkább van szükségünk belső összeszedettségre, nagy hitre s meleg áhítatra, melyeket az isteni kisded föl is éleszt szívünkben, ha szeretettel és alázattal járulunk hozzá.

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]

2015. december 24., csütörtök

Betlehemes, Urunk születésének története... - videó

December 24-e napja azzal telik, hogy lélekben készülve érezzük, hogy közel van már Urunk és teremtőnk megtestesülésének az ideje. Ezen a napon öltöztetjük fel német szokás szerint a Karácsonyfát - egy kivágott fenyőt - díszekkel, fényekkel és Magyarországon szaloncukorral, édességgel. Karácsony Szentestéjének délutánján a fiatalok, gyerekek, vagy akár az idősek Betlehemest adnak elő, amiben elmesélik a kis Jézus születésének körülményeit, eseményeit. Egy ilyen előadást látható a poszt videójában.

2015. december 23., szerda

Karácsony böjtje [Ieiunium gaudiosum]

Karácsony böjtje (lat. ieiunium gaudiosum, 'örvendező böjt') december 24-e, karácsony böjtje karácsony vigíliájának, Ádám és Éva napjának neve a népnyelvben. Ősi hagyomány szerint 24-én éjfélig tartó karácsony böjtje  szigorú böjti nap volt (CIC 1917:1252.k., 2.§). XXIII. János pápa (ur. 1958-63) 1959. XII. 3: engedélyezte a böjt elővételezését XII. 23-ra. VI. Pál pápa (ur. 1963-78) 1966: Poenitemini kezdetű, a böjti fegyelmet rendező konstitúciójával a XII. 23-24-i böjtöt megszüntette.

2015. december 19., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - IV. gyertya

„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.” [Jn 1,29]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte.

2015. december 12., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - III. gyertya

"Ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz." [Dán 8,25]

A harmadik ádventi gyertya 600 évvel Krisztus előtt Dániel prófétával kezdett el világítani. Dániel megjósolta, hogy a száműzetés vége után Jeruzsálem újjáépítésétől a Messiás haláláig 69 és 1 évhét, azaz 69,5 x 7 = 486 év telik el, valamint azt is, hogy a Messiást saját népe öli meg.

2015. december 11., péntek

Eretnekség!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Barbarins bíboros bérmálása Lyonban

"A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak." [1Tim 4,1]

És a sátán elérte amit (többek között) akart. Luther Márton hülyesége, ötszáz évvel az eretneksége után a római rítusú Katolikus Anyaszent egyház bíborosa a Krisztus által alapított szentségnek a szentségét szünteti, meg azzal, hogy püspöke (aki mellesleg érsek és bíboros Lyonban) egy szektás lutheránussal szolgáltatja ki a (ezáltal nem)szentséget. Gyakorlatilag megkezdi azt devalvációt, ami oda fog elvezetni, hogy Urunk Egyháza [Mt 16,18] - itt és most a II. Vatikáni Zsinati egyházra gondolok, mert a tradíció Krisztusból fakad és ő tartja meg kétezer éves hitében - egy lesz. A püspököt minimum eretnekség miatt laicizálni és kiközösíteni kellene, de mit várjon az ember a zsinati egyház vezetésétől, a püspöki kollegalitásra (át)épített vezetéstől?

2015. december 10., csütörtök

Prédikáció: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Kedves hívek!

Adventben várjuk a mi Urunk, Üdvözítőnk és Megváltónk eljövetelét. Az Ószövetség által készülünk fel erre, azonban közvetlenül egy választott Edény, a Szeplőtelen Fogantatás által. Azonban ez egyáltalán lehetséges: Mária eredendő bűn nélkül fogantatott? Hogyan is egyeztethető össze azzal a hittétellel, miszerint: Minden embernek szüksége van a megváltásra, vagyis: ez megköveteli az üdvösség szükségességét Jézus Krisztus által, mivel van eredendő bűn.

2015. december 9., szerda

Visszatekintve: De anya! A Mikulás nem is Lappföldön lakik!

Azt mondják, a Mikulás Lappföldön lakik, manók csinálják az ajándékait, rénszarvasok húzzák a szánját, és a kéményen át közlekedik. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz, ugye, gyerekek? Ám ez a fajta mikulás leginkább a fűtött bevásárlóközpontban hohóhozik, a térdére ültet, és akkor el lehet mondani, melyik hipi, szupi távirányítós dinó szörnyet, vagy utcalánynak öltözött anorexiás barbi babát akarjátok. De nektek nincs is szükségetek ilyen butaságokra, igaz, gyerekek?

2015. december 8., kedd

Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az eredeti bűntől. Ezt ünnepeljük ma, a szeplőtelen fogantatás ünnepén.

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, melyet az első írásos emlékek szerint a 8. században december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel Nápolyban és Szicíliában, de a 10. sz. elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi érsek szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. század második felében.

2015. december 7., hétfő

(un)Ortodox rabbik: Egy zsidó-keresztény partnerség(?) felé

Zsidóknak és keresztényeknek egyaránt szövetség által megpecsételt küldetése a világ tökéletesítése a Mindenható egyeduralma alatt, hogy az egész emberiség az Ő nevéért kiáltson, s az utálatosságok eltöröltessenek a földön.

2015. december 6., vasárnap

Osztie Zoltán: Jaj a botrányokozóknak!

Számomra például a jelenlegi hazai liberálisok, szocialisták ezért sem elfogadhatóak. De elutasítom az újjáéledő szélsőjobboldal, a Jobbik tevékenységét is, mert újpogány nézetrendszerük összeegyeztethetetlen Krisztus tanításával. Interjú.

2015. december 5., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - II. gyertya

„Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót és a népek nem engedelmeskednek neki.” [Ter 49,10]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte.

Prédikáció: Halottak napja

Kedves Hívek!

Egy temető bejáratánál ezeket a szavakat olvastam, amelyeket az elhunytak az élőknek, a közeli temetőlátogatóknak, mondanak:

Azok, akik most ti vagytok, egyszer mi voltunk; azok, akik most mi vagyunk, egyszer ti is lesztek.
Ezért nagyon hasznos November hónapban gyakrabban a temetőbe látogatni és egyúttal gondolni és számolni az elkerülhetetlennel ebben az életben: a halállal.

2015. december 4., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei - Ferencesek alleluja szeánsza [videóval]

Ferencesek "Hit Gyüli" stílusú "szeánsza" lesz látható a képeke. Isten legyen hozzájuk irgalmas. Itt kell megemlíteni a Szeplőtelen Ferences szerzetesek esetét, akik ragaszkodtak (volna) a katolikus tanításhoz és hagyományhoz, Ferenc parancsára gyakorlatilag felszámolták és visszakényszerítették a zsinati egy lelkiség (mentes) világába.

2015. december 3., csütörtök

Prédikáció: Mindenszentek ünnepe

Kedves Hívek!

„Az Egyház ünnepli ezt az igazi keresztény családi ünnepet…“: így nevezi a német nyelvű kis misekönyv November 1-jét. Örömmel gondolunk azokra, akik már otthon élnek, vagyis az Örök Hazában, a Mennyben élnek. Nemcsak a hivatalosan kanonizált szentek ők, hanem mindazok, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg. Hacsak még a tisztítótűzben vannak.

2015. december 2., szerda

Prédikáció: „Magyarok Nagyasszonya“ ünnepe

Kedves hívek!

Magyarok Nagyasszonya (latinul Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. Magyarországon a Katolikus Egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a magyarok a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért.

2015. december 1., kedd

Prédikáció: Szűzanya Istenanyasága

Kedves Hívek!

Ma, Október 11-én Szűz Mária Istenanyaságának ünnepét üljük. Ez az ünnep az Efezusi Zsinatra emlékeztet bennünket, amely 431-ben kimondta, hogy „az Emmánuel valóban Isten és így a Szent Szűz Istenszülő“. 1931-ben ünnepelték ennek az 1500-dik évfordulóját. Visszatérve erre az eseményre XI. Piusz pápa vezette be a Mária istenanyaságának ünnepét.

2015. november 30., hétfő

Prédikációs hét

"Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." [Mk 16,15] 
Kedves látogató!

Holnaptól prédikációs hetet indítok. Elmaradt, tanító szentbeszédek kerülnek fel a blogba. Kérem olvassák katolikus szívvel, hittel, és azzal a reménnyel, hogy Szűz Mária országa, Magyarország [Regnum Marianum] megmarad, megtartatik katolikus, keresztény hitében. Isten óvjon minket.
Apologéta

Az iszlám terjeszkedés valójában a hitetlenség gyümölcse

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Exo 20,2-3]

Vannak túlságosan is földhözragadtak, akik az iszlám terjeszkedést pusztán népesedési vagy gazdasági okokkal, vagy pusztán az iszlám militáns természetével magyarázzák – felszínesen. Ott, ahol igazi rend honol, valódi béke van, így ez nem történhet meg. A mélyebb magyarázat aligha lehet más, mint annak felismerése, amit nemrég Böjte Csaba, Barsi Balázs ferences atyák, vagy Márfi Gyula veszprémi érsek elmondott: elvesztettük hitünket. Hiten pedig nem mást, csak a keresztény, a katolikus hitet értették. És tekintsék akár nem is kevesen bármennyire szemellenzős szemléletnek, magam sem tudok más lényeglátó magyarázatot találni, mint a címben adottat.

2015. november 29., vasárnap

Cardinal Burke: A helyi különbségek ellentétesek a katolicizmussal

Egyszerűen ellentétes a katolicizmussal az a szinódusi felvetés, ami regionális különbségeket engedélyezne az egyházon belül a tanítást illetően – állítja Raymond Leo Burke bíboros. A Vatikánban folyó családügyi püspöki szinóduson felmerült azon javaslat, amely egyszerűen a helyi püspökre bízná, hogy miként oldja meg az elváltak és újraházasodottak, valamint a homoszexuális párok helyzetét, „ellentétes a katolikus hittel és élettel” - mondja Raymond Leo Burke bíboros.

2015. november 28., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - I. gyertya

„Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé.” [Ter 3,15]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte. 

Ferenc: Keresztény-muzulmán párbeszéd(?)

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Exo 20,2-3]

A keresztény-muzulmán párbeszéd elengedhetetlen a békéhez, az iszlám szélsőségesek barbár támadásainak megelőzéséhez, amelyek közül több sújtotta Kenyát is - jelentette ki Ferenc pápa csütörtök reggel a nairobi apostoli nunciatúrán rendezett vallásközi és ökumenikus találkozón.

2015. november 27., péntek

Márfi Gyula: Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek

Az európai ember életében Isten helyét elfoglalta a pénz és az élvezetek. Az iszlám pedig elfoglalja Európát. Nem fegyverrel, hanem hittel. Erről is beszélt Márfi Gyula veszprémi érsek a Naplónak nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy amit mondott, az saját, személyes véleménye.

Visszajöttem! Rózsafüzér "hadjárat" felhívás...

"A végső napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt. A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." [ApCsel 2,17-21]

Az elmúlt két hónapban nem voltam jelen a blogon, mert egyszerűen emésztenem kellett az iszlámnak, az egyiptomi tízcsapásból ismert sáskajárás szerű megjelenését, illetve gondolkodó emberként a folyamatok mögé nézve, és azt vizsgálva, mi váltotta ki mindezt. Mert az tény, bármit mondjon a politikailag korrekt, a sátán másik arca és teste, a liberális média (és az európai, állami és egyházi vezetés), ez nem migráció, hanem hódítás, és lassan eljön az idő, amikor "vallásháborúvá" fog átalakulni, főleg ha szeretnénk megőrizni katolikus hitünket. Mert érdekes módon mindig minket katolikusokat támadnak és nem a protestáns szektákat.

2015. október 29., csütörtök

A Liberalizmus bűn - „Libertas praestantissimum naturae bonum” körlevél

XIII. Leó pápa
Kedves olvasó!

Közel egy éve bocsátottam útjára Dr. Felix Sárda Y Salvany "A liberalizmus bűn" című könyvét. Ez a könyv minden igazi, hitét gyakorló katolikusnak el kellene olvasni és a könyvespolcán előkelő helyen tartani, valamint gyermekeinek "kötelezően" ajánlott olvasmányként bemutatni. Ugyanis a több, mint száz éve íródott könyv alapmű, mely megmutatja korunk rákfenéit is, mint pl. a negyedik hatalmi ág, a média működését, illetve, hogy országunk miért és kiknek az ügyködése révén jutott oda/ide huszonöt év liberalizmus után. Mert demagóg módon a jelenlegi környezet is definiálható keresztény-nemzeti-konzervatív (il-liberális) rendszernek, de ha a működés és folyamatok mélyére nézünk, akkor felsejlik a valódi arca, a liberalizmus. Főleg azoknak, akik már 1989-1990 környékén is ésszel tudták követni az eseményeket. És megmutatja azt is, hová fejlődik nemzetünk, népünk, országunk és világunk, miért vonyít a sajtó, amikor valaki il-liberalizmust emleget, még ha csak a verbális kommunikációja szintjén is, mert a cselekedetek mást mutatnak. Most pedig olvassuk el a beígért Apostoli körlevelet.
Apologéta

2015. október 22., csütörtök

A liberalizmus bűn - 45. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. október 15., csütörtök

A liberalizmus bűn - 44. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. október 8., csütörtök

A liberalizmus bűn - 43. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. október 1., csütörtök

A liberalizmus bűn - 42. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. szeptember 27., vasárnap

Nyilatkozat - A menekült dráma és az Imakuláta

Döbbenettel állunk a jelenlegi menekültdráma előtt, amely egyre nagyobb és aggasztóbb méreteket ölt. Nemcsak a bevándorlók nyomorúsága aggaszt minket, hanem kontinensünk, Európa jövője is, melyet teljesen elfoglalnak és további inváziók fenyegetik. Az Európai Unió politikusainak a tervtelensége szintén aggódással tölt el minket. Miközben országaink a káoszba süllyednek el, ők e gigantikus kihívás megoldási lehetőségein veszekednek. Szinte két hete nem lehet a vonttal Budapestre utazni mivel az ottani Keleti pályaudvar gyakorlatilag meg van szállva, a bevándorlók csatákat vívnak a rendőrséggel.

2015. szeptember 24., csütörtök

A liberalizmus bűn - 41. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. szeptember 20., vasárnap

Kedves Hívek!

312. október 29-én Konstantin császár Rómából megütközött társcsászárával, a keresztényüldöző Maxentius-szal és seregeivel. Az előző napon Konstantin egy jelenést látott. Látta a keresztet és benne a jelentését: „E jelben győzni fogsz.“ Szent Mihály Arkangyal volt, akit a liturgia, mint „Krisztus zászlóvivőjét“ említi? Mindenesetre hagyja, hogy ő hálás és győztes császár legyen Konstantinápoly egyik külvárosában (Anapel-ben), ahol az első templomot Szent Mihály Arkangyal tiszteletére szentelték fel, a Michaelion-t. Sőt ő a királyságát Szent Mihálynak szentelte.

2015. szeptember 17., csütörtök

A liberalizmus bűn - 40. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. szeptember 14., hétfő

"A sátán vallása": "Ölik az embereket, ahogy a csirkét szokták"

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]


Nigériában, bizonyos keresztények fontolgatják, hogy önvédelmi milíciákat hoznak létre a Boko Haram elleni harcra. Egy felmérés szerint, melyet az amerikai Cruxnow információs weboldal hozott nyilvánosságra augusztus 25-én, 2015-ben "A Boko Haram tagjai oly sok életet pusztítottak el, hogy az életnek többé nincs értéke, mondta Fr. Peter Omori, akinek a plébániáját 2012-ben bombázták le, és 12 halálos áldozatot követelt. "Megölik az embereket, mint ahogyan mi a csirkét (...). Van aki hátradől és várja, hogy valaki jöjjön segíteni, van aki meg akarja védeni a családját." Mondta a pap.

2015. szeptember 13., vasárnap

Vallásszabadság vs. vallástolerancia

A szemináriumokban ilyen tájt kezdődik az új tanév. Ennek az alkalmából teszem közzé azt a rövid magyarázatomat, amit egy Jehova Tanúival foglalkozó cikk kapcsán született [2015-07-11.]. A magyarázat nem a zsinati egyház felfogását, hanem a kétezer éves tanítást követi követi, azzal teljesen ellentétben áll, azaz nem political [protestáns] correct.

2015. szeptember 12., szombat

Jehova Tanúi: Pedofilia leleplezése, a JW.org nem tagadhatja tovább [videó]

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Az ausztrál Királyi Bizottság 2013-ban indította el egyházi és világi szervezetekre kiterjedő vizsgálatait, melyet eredetileg a Katolikus Egyház berkein belül felmerülő gyermekmolesztálási esetek kezdtek el. A Jehova Tanúira is kiterjedő, mintegy 60 évre visszamenő vizsgálat szerint 1950 óta 1006 feltételezett gyermekmolesztálásos esetet azonosítottak be, melyek közül egyet sem jelentettek a hatóságoknak. A vizsgálat egyik szakértője, Angus Steward, úgy látja, hogy a Tanúk egy szűklátókörű szekta, akik kifejezetten szabályokat hoznak létre a szexuális molesztálásos esetek hatóságok elöli eltitkolására. Az alábbi dokumentumfilmből kiderül hogyan is történnek ezeknek az eseteknek a kezelése a gyülekezeten belül, és mit élnek át az áldozatok. A videó angol nyelvű, ezen a linken elérhető a teljes szövege angolul. Az angolul nem tudók számára készítettem egy kivonatos összefoglalást, mely a videó alatt olvasható.

2015. szeptember 11., péntek

Ferenc két motu propriója a szentségi házasság érvénytelenítési eljárásának gyorsításáról

"Így felelt: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” [Mt 19,4-6]

Ferenc - aki pápa - saját - szerintem előírt útján - haladva megint olyat lépett - döntött -, ami megkérdőjelezi az Egyház kétezer éves krisztusi tanítását. Eddigi nyilatkozati, döntései is csak aláásták a hagyományozott tanítást, azt devalválták, illetve azt sugározták a híveknek, hogy lényegtelenek, UGYAN IS A PÁPA MONDTA. A házasság szentségével megint egy alappillért bont le Ferenc, amikor az irgalom nevében azt írja elő, hogy gyorsítsák fel az érvénytelenítést. Igen, egyenlőre még nem azt mondja, hogy bontsák fel a házasságot, hanem csak érvénytelenítsék, azaz létre sem jöttnek nyilvánítsák.

A liturgikus megújulás gyümölcsei 89. rész - Ferenc megáldja az együttélés gyümölcsét

Mai posztunk képei sok tanulságul szolgálnak. Látható majd, hogy Ferenc várandós nőket áld meg, úgy, hogy a hasukra teszi a kezét, de ezek a várandós nők nem élnek házasságban, azaz a magzat házasságon kívül fogant, ami az Egyház erkölcsi tanításával ellentétes, de még elővehetnénk a jó erkölcsbe ütközést és az illemtant is, de hát Ferenc mégis csak pápa és Krisztus földi helytartója, mégha ezzel ellentétesen gondolkozik és cselekszik is.

2015. szeptember 10., csütörtök

A "sátán vallásának csodálatos átváltozása": Muszlim terroristából az idióták EU-ja által befogadott "menekült"

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]


A This is Christian Syria (Ez a keresztény Szíria) Facebook-csoport internetes adatgyűjtése szerint magukat menekültnek álcázva megérkeztek Európába a muszlim terroristák. A közösségi oldalakra feltöltött fotók tanúsága szerint a jelenleg az európai városokban parádézó illegális bevándorlók közül többen korábban az Iszlám Állam oldalán harcoltak. Titkosszolgálati szakértők véleménye szerint több ezer potenciális terrorista érkezhetett meg a bevándorlókkal Németországba. Az is kiderült, hogy nagyüzemben hamisítja az Iszlám Állam a szír útleveleket.

A liberalizmus bűn - 39. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. szeptember 9., szerda

Kiss-Rigó László: "Ők nem menekültek, ez egy invázió, át akarják venni a hatalmat; a pápának fogalma sincs a helyzetről"

"Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt." [Gen 20,2-4]

A sátán vallásának követőiről, mint menekülteknek, nyilatkozta Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyés püspök a posztban foglaltakat. Nos fog is ezért ő hideget-meleg és mindent kapni, mert el mert térni az általános - a regnáló pápa - által kinyilatkoztatott és igazságnak vélt magyarázatoktól, illetve elvárásoktól. Pedig csak megtartja Isten parancsait - ebben az esetben -, itt most a poszt bevezetőjére gondolok, a Tízparancsolat első parancsát.

2015. szeptember 7., hétfő

Az öngyilkus EU és katolicizmus: A sátán gazdag országjai egyetlen szír menekültet sem fogadnak be

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]

A világ öt leggazdagabb muzulmán országa egyáltalán nem fogad menekülteket, mert félnek a terrorizmustól. Az olajban gazdag országok ugyan folyósítottak segélyeket a helyzet kezelésére, Nagy-Britannia több pénzt adott e célra, mint Szaúdi-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar együttvéve.

2015. szeptember 6., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd után XV. Vasárnap - X. Piusz, az Eucharisztia pápája

Minden évben nagy öröm, hogy szeptember első vasárnapján Szent X. Piusz pápa ünnepét ünnepelhetjük, a papi testvériség tisztelt patrónusát. X. Piusz nem csak egy rendkívüli szent volt, de kitűnő reformpápa is. Azt is mondhatjuk, hogy ő az isteni előrelátás által az újkornak küldött nagy reform pápája. Olyan mélyreható megújulásokat vezetett be az egyházban és a kereszténységbe be, melyek egyedül állnak a történelemben és csak  rendkívüli szentségének köszönhetőek.

2015. szeptember 5., szombat

A "szeretet vallása" nevében mérgesgázt vetett be az Iszlám Állam

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]Az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista szervezet az utóbbi hetekben több alkalommal is mérgesgázt vetett be Szíriában és Irakban. A támadások célpontjai a kurd biztonsági erők tagjai és szíriai civilek voltak – jelentette pénteken a Die Welt című német napilap hírszerzési információkra hivatkozva.

2015. szeptember 4., péntek

A "szeretett vallása": „Nem létezik mérsékelt iszlám” – „Mi láttuk a Gonosz arcát: az iszlámot”

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]

Ha még mindig létezne olyan ember, aki úgy véli, hogy az Iszlám Állam (ISIS) nem az iszlámot reprezentálja, akkor annak tudnia kell, hogy téved. Az Iszlám Állam az iszlámot képviseli, mégpedig száz százalékosan.
Ezek a szavak a katolikus iraki pap, Douglas Al-Bazi, Erbil plébánosának szájából származnak. Al-Basi vendégszónok volt a Comunione e Liberazione Közösség (CL) Riminiben rendezett találkozóján. Szinte senki nem mert eddig ilyen világosan fogalmazni, mint ez az iraki katolikus pap, aki testén viseli az iszlám sebeit. Erbil plébánosát kilenc évvel ezelőtt rabolták el és kínozták meg a dzsihádisták. „Az első négy nap még inni sem adtak semmit.”