"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. október 1., csütörtök

A liberalizmus bűn - 42. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

42. rész -A „Revista popular" sokak által félre- vagy rosszul értett jelszavának rövid és világos magyarázata.

Mennyire megcáfolod önmagad, fogja valaki mondani, eme többek által dogmatikusnak tartott s általad is oly sokszor füleinkbe kiáltott jelszót: „Semmit, még egy gondolatot sem, a politikáért. Mindent, egészen az utolsó leheletig a vallásért!"

E jelszó, kedves barátom, nagyon is helyén van a Revista Popular homlokzatán, s anélkül, hogy az eddig előadottakkal ellenkeznék, tökéletesen jellemzi az említett népszerű szemlét.

Magyarázata nagyon egyszerű, s a népszerűsítő propaganda, nemkülönben az ezen szemlében kifejezést nyerő tiszta népérzék jellegéből önként folyik.

Lássuk hamarosan, miben áll a dolog. A politika és a vallás fensőbb, metafizikai fogalmuk szerint nem két különböző dolog, hanem az első a másikban foglaltatik, mint a rész az egészben, vagy hogy népszerűbb hasonlattal éljünk, mint az ág a fában. A politika, vagyis a népek kormányzásának művészete erkölcsi szempontból (s csakis erről lehet itt szó) tekintve nem egyéb, mint a vallás nagy elveinek alkalmazása a társadalomnak valódi célja felé való vezetésében.

Ebből a szempontból tekintve a politika vallás vagy a vallásnak egy része csakúgy, mint a kolostor kormányzása, vagy azon törvény, amely a házasélet, vagy a szülők és a gyermekek kölcsönös kötelességei fölött őrködik. Következőleg képtelenség azt mondani: „Semmit sem törődöm a politikával, hanem egyedül a vallással", képtelenség pedig azért, mert a politika a vallásnak egyik fontos része, mert a politika csak gyakorlati alkalmazása amaz elveknek és szabályoknak, amelyeket a vallás az összes emberi viszonyokra vonatkozólag tanít és hirdet.

Ámde a nép nem metafizikus, s ezért a népszerű iratokban a szavakat nem lehet azon szigorúan meghatározott értelemben használni, amelyben azokat a skolasztika használja.

Ha a nép számára író ember úgy írna, mint ahogy a metafizikus szokott írni, akkor azon körökben, amelyből az ő közönsége rendesen kikerül, nem értenék meg. Ha tehát meg akarja magát értetni, bizonyos szavakat oly értelemben kell használnia, amelyben azokat az egyszerű nép használja. Már most mit ért a nép politika alatt? Ilyen vagy olyan királyt, ilyen vagy olyan köztársasági elnököt, akinek a képét a pénzdarabon vagy a bélyegen látja; ilyen vagy olyan szellemű bukót, vagy éppen hatalomra kerülő minisztériumot; országgyűlési képviselőket, akik többségre és kisebbségre oszolva pártjuk érdekében hajba kapnak; főispánokat és polgármestereket, akik a választásokat kényükre befolyásolják; az adó ezer nemét, a katonákat, a hivatalnokokat, akiket fizetnie kell, stb., stb. Ezeket érti a nép a politika alatt, fensőbb és magasztosabb álláspontot nem ismer.

Ha tehát valaki azt mondja a népnek: „nem fogok nektek beszélni politikáról", ez annyit jelent, hogy azon alapból, amelyet neki nyújtanak, sohasem fogja megtudni, vajon köztársaság vagy monarchia van-e alakulóban; vajon ilyen vagy amolyan államférfiú vagy fejedelem viseli-e a kormánybotot vagy többé-kevésbé demokratizált koronát; vajon a rendeleteket, az adóemeléseket s egyéb sanyargatásokat ilyen vagy olyan, haladó vagy konzervatív minisztériumnak kell köszönnie; vajon László helyett Ábrahám lett-e a főispán; vajon zsidó vagy keresztény kapta-e meg a nagy trafikot. így fogja föl a nép azt, hogy valamely lap nem fog foglalkozni politikával (amin csakis azt érti, amit fönn jeleztünk), hanem kizárólag a vallással.
A szóban forgó folyóirat tehát, szerény véleményünk szerint, egészen helyesen jelölte meg programját, midőn mindjárt kezdetben e még ma is megtartott jelszót írta homlokára: „Semmit, még egy gondolatot sem a politikáért. Mindent, egészen az utolsó leheletig a vallásért." így értették ezt mindjárt kezdettől fogva mindazok, akik e folyóirat irányvonalát fölismerték, s valóban nem valami sok fejtörésükbe került, hogy ezt fölismerjék.

Egyébként e folyóiratnak mindjárt első számában meg volt magyarázva annak iránya. Az idézett jelszó értelmének úgy, amint azt mi az imént tettük, megmagyarázása után a Revista Popular így írt: „Semmi közünk a mulandó meghasonlásokhoz, amelyek honfitársainkat szétválasztják. Uralkodjék fölöttünk király vagy bármely jövevény, hozzák be bár az egységes vagy szövetségi köztársaságot; mi, szavunkra mondjuk, soha sem fogunk ellenkezni, csak katolikus jogainkat tartsák tiszteletben s ne sértsék hitbeli meggyőződésünket. Jegyezzétek meg jól, a változhatatlan, az örök, s az, ami a kicsinyes pártviszályok fölött áll, ez az, amit mi védelmezünk, ez az, aminek létünket szenteljük." S alább nagyobb világosság kedvéért, s hogy e kifejezést: „semmit a politikáért", a korlátoltabb elméjűek is teljesen megértsék, a cikkíró így folytatta: „Isten ments, hogy kritikai bonckés alá vegyük a jó lapokat, amelyek velünk együtt ugyanazon szent ügyet védelmezvén, az Európában és hazánkban annyira üldözött katolicizmus érdekeinek legnagyobb mértékben kedvező politikai eszmény megvalósítására törekszenek! Isten tudja, mennyire szeretjük, csodáljuk s lelkesedünk értük! A vallás és a jó erkölcsök védelme terén nagy érdemeik vannak; ők tapasztalatlan ifjúságunkban mestereink; az ő jótékony árnyékukban egy határozottan katolikus s harcra kész nemzedék fejlődött ki, amely bajainkban nem egyszer megvigasztal. Ezek a mi mintaképeink, s messziről bár, követjük áldott nyomdokaikat s a fénysugarakat, amelyekkel a legújabb kor történetét megvilágítják."

Így írt a Revista Popular 1881. január hó 1-én.
Nyugodjanak meg tehát az aggályosak, mai szavaink nem ellenkeznek akkori állításainkkal, s mit sem kell ez utóbbiakon változtatnunk, hogy a maiakkal összhangzásba hozzuk. Azon állítás, amely szerint semmit sem kell tenni a politikáért, és az, amely azt javasolja, hogy a vallást politikai téren politikai párt segítségével védjük a liberalizmus ellenében, két nővér, s annyira hasonló egymáshoz, hogy ikreknek nevezhetnők, amelyek egy és ugyanazon lélekből s ugyanazok szívből származnak.