"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. december 31., csütörtök

Takija: A helyi muszlim közösség védelmezte a katolikus templomot az éjféli mise idején

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat."[Exo 20,3-6]

A TAKIJA a címben szó szerint lefordítva arabból: megtévesztés jelentéssel bír, amit az iszlám művészi szinten művel.

2015. december 26., szombat

Riport Marcel Lefebvre érsek úrral

Ott volt a Zsinaton. Ő letette az antimodernista esküt, úgy szavazott, nem lett esküszegő. Tudja mi folyt ott. 1978-ban készült is vele egy interjú. A Novus Ordo azóta korrigálásra került, ill. voltak rá kísérletek. Ha azt nem is fogadhatjuk el, hogy az Új Miserend egésze érvénytelen (sajnos ez probléma a [Piusz] közösségben, ez már félig doktrinális kérdés), de építő kritikáit érdemes figyelembe venni. ha a liturgiareform felülvizsgálatra kerülne, akkor lehetne velük egység – legalábbis az ő részükről. A pápa, akit említ természetesen, VI. Pál.

2015. december 25., péntek

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

Prohászka Ottokár: Betlehemi furulyaszó

Ez már a hetedik szomorú magyar karácsony, melyet kegyelettel ünneplünk ugyan, ahogyan hitünk tartja s követeli, de amelynek éjszakájában biztató fények nem igen járnak s mely az angyali éneket a nagy békességről még nem váltja valóvá. Annál inkább van szükségünk belső összeszedettségre, nagy hitre s meleg áhítatra, melyeket az isteni kisded föl is éleszt szívünkben, ha szeretettel és alázattal járulunk hozzá.

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]

2015. december 24., csütörtök

Betlehemes, Urunk születésének története... - videó

December 24-e napja azzal telik, hogy lélekben készülve érezzük, hogy közel van már Urunk és teremtőnk megtestesülésének az ideje. Ezen a napon öltöztetjük fel német szokás szerint a Karácsonyfát - egy kivágott fenyőt - díszekkel, fényekkel és Magyarországon szaloncukorral, édességgel. Karácsony Szentestéjének délutánján a fiatalok, gyerekek, vagy akár az idősek Betlehemest adnak elő, amiben elmesélik a kis Jézus születésének körülményeit, eseményeit. Egy ilyen előadást látható a poszt videójában.

2015. december 23., szerda

Karácsony böjtje [Ieiunium gaudiosum]

Karácsony böjtje (lat. ieiunium gaudiosum, 'örvendező böjt') december 24-e, karácsony böjtje karácsony vigíliájának, Ádám és Éva napjának neve a népnyelvben. Ősi hagyomány szerint 24-én éjfélig tartó karácsony böjtje  szigorú böjti nap volt (CIC 1917:1252.k., 2.§). XXIII. János pápa (ur. 1958-63) 1959. XII. 3: engedélyezte a böjt elővételezését XII. 23-ra. VI. Pál pápa (ur. 1963-78) 1966: Poenitemini kezdetű, a böjti fegyelmet rendező konstitúciójával a XII. 23-24-i böjtöt megszüntette.

2015. december 19., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - IV. gyertya

„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.” [Jn 1,29]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte.

2015. december 12., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - III. gyertya

"Ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz." [Dán 8,25]

A harmadik ádventi gyertya 600 évvel Krisztus előtt Dániel prófétával kezdett el világítani. Dániel megjósolta, hogy a száműzetés vége után Jeruzsálem újjáépítésétől a Messiás haláláig 69 és 1 évhét, azaz 69,5 x 7 = 486 év telik el, valamint azt is, hogy a Messiást saját népe öli meg.

2015. december 11., péntek

Eretnekség!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Barbarins bíboros bérmálása Lyonban

"A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak." [1Tim 4,1]

És a sátán elérte amit (többek között) akart. Luther Márton hülyesége, ötszáz évvel az eretneksége után a római rítusú Katolikus Anyaszent egyház bíborosa a Krisztus által alapított szentségnek a szentségét szünteti, meg azzal, hogy püspöke (aki mellesleg érsek és bíboros Lyonban) egy szektás lutheránussal szolgáltatja ki a (ezáltal nem)szentséget. Gyakorlatilag megkezdi azt devalvációt, ami oda fog elvezetni, hogy Urunk Egyháza [Mt 16,18] - itt és most a II. Vatikáni Zsinati egyházra gondolok, mert a tradíció Krisztusból fakad és ő tartja meg kétezer éves hitében - egy lesz. A püspököt minimum eretnekség miatt laicizálni és kiközösíteni kellene, de mit várjon az ember a zsinati egyház vezetésétől, a püspöki kollegalitásra (át)épített vezetéstől?

2015. december 10., csütörtök

Prédikáció: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Kedves hívek!

Adventben várjuk a mi Urunk, Üdvözítőnk és Megváltónk eljövetelét. Az Ószövetség által készülünk fel erre, azonban közvetlenül egy választott Edény, a Szeplőtelen Fogantatás által. Azonban ez egyáltalán lehetséges: Mária eredendő bűn nélkül fogantatott? Hogyan is egyeztethető össze azzal a hittétellel, miszerint: Minden embernek szüksége van a megváltásra, vagyis: ez megköveteli az üdvösség szükségességét Jézus Krisztus által, mivel van eredendő bűn.

2015. december 9., szerda

Visszatekintve: De anya! A Mikulás nem is Lappföldön lakik!

Azt mondják, a Mikulás Lappföldön lakik, manók csinálják az ajándékait, rénszarvasok húzzák a szánját, és a kéményen át közlekedik. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz, ugye, gyerekek? Ám ez a fajta mikulás leginkább a fűtött bevásárlóközpontban hohóhozik, a térdére ültet, és akkor el lehet mondani, melyik hipi, szupi távirányítós dinó szörnyet, vagy utcalánynak öltözött anorexiás barbi babát akarjátok. De nektek nincs is szükségetek ilyen butaságokra, igaz, gyerekek?

2015. december 8., kedd

Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az eredeti bűntől. Ezt ünnepeljük ma, a szeplőtelen fogantatás ünnepén.

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, melyet az első írásos emlékek szerint a 8. században december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel Nápolyban és Szicíliában, de a 10. sz. elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi érsek szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. század második felében.

2015. december 7., hétfő

(un)Ortodox rabbik: Egy zsidó-keresztény partnerség(?) felé

Zsidóknak és keresztényeknek egyaránt szövetség által megpecsételt küldetése a világ tökéletesítése a Mindenható egyeduralma alatt, hogy az egész emberiség az Ő nevéért kiáltson, s az utálatosságok eltöröltessenek a földön.

2015. december 6., vasárnap

Osztie Zoltán: Jaj a botrányokozóknak!

Számomra például a jelenlegi hazai liberálisok, szocialisták ezért sem elfogadhatóak. De elutasítom az újjáéledő szélsőjobboldal, a Jobbik tevékenységét is, mert újpogány nézetrendszerük összeegyeztethetetlen Krisztus tanításával. Interjú.

2015. december 5., szombat

Az ádventi koszorú gyertyái - II. gyertya

„Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót és a népek nem engedelmeskednek neki.” [Ter 49,10]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte.

Prédikáció: Halottak napja

Kedves Hívek!

Egy temető bejáratánál ezeket a szavakat olvastam, amelyeket az elhunytak az élőknek, a közeli temetőlátogatóknak, mondanak:

Azok, akik most ti vagytok, egyszer mi voltunk; azok, akik most mi vagyunk, egyszer ti is lesztek.
Ezért nagyon hasznos November hónapban gyakrabban a temetőbe látogatni és egyúttal gondolni és számolni az elkerülhetetlennel ebben az életben: a halállal.

2015. december 4., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei - Ferencesek alleluja szeánsza [videóval]

Ferencesek "Hit Gyüli" stílusú "szeánsza" lesz látható a képeke. Isten legyen hozzájuk irgalmas. Itt kell megemlíteni a Szeplőtelen Ferences szerzetesek esetét, akik ragaszkodtak (volna) a katolikus tanításhoz és hagyományhoz, Ferenc parancsára gyakorlatilag felszámolták és visszakényszerítették a zsinati egy lelkiség (mentes) világába.

2015. december 3., csütörtök

Prédikáció: Mindenszentek ünnepe

Kedves Hívek!

„Az Egyház ünnepli ezt az igazi keresztény családi ünnepet…“: így nevezi a német nyelvű kis misekönyv November 1-jét. Örömmel gondolunk azokra, akik már otthon élnek, vagyis az Örök Hazában, a Mennyben élnek. Nemcsak a hivatalosan kanonizált szentek ők, hanem mindazok, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg. Hacsak még a tisztítótűzben vannak.

2015. december 2., szerda

Prédikáció: „Magyarok Nagyasszonya“ ünnepe

Kedves hívek!

Magyarok Nagyasszonya (latinul Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. Magyarországon a Katolikus Egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a magyarok a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért.

2015. december 1., kedd

Prédikáció: Szűzanya Istenanyasága

Kedves Hívek!

Ma, Október 11-én Szűz Mária Istenanyaságának ünnepét üljük. Ez az ünnep az Efezusi Zsinatra emlékeztet bennünket, amely 431-ben kimondta, hogy „az Emmánuel valóban Isten és így a Szent Szűz Istenszülő“. 1931-ben ünnepelték ennek az 1500-dik évfordulóját. Visszatérve erre az eseményre XI. Piusz pápa vezette be a Mária istenanyaságának ünnepét.