"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 16., kedd

Keresztény Európa

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." [Jn 14,6]

“Kereszténynek lenni annyi, mint műveltnek lenni, igazságosnak lenni, mértéktartónak lenni, felelősnek lenni és tudni azt, hogy a mi országunk nem e világból való. Az európai imperializmus egyetlen méltó célja nem országok elfoglalása, hanem a lelkek hódítása. Nem gyarmatot akar, hanem minden emberi lelket. Ezért volt nagy, a századokban, mikor e gótikus bástyákat építette. Nagyságát és erejét csak az alázatban, a lemondásban és az önismeretben kaphatja vissza. Európát nem mentheti meg más, csak azok az erők, melyek felépítették a dómokat és ezt a lelkiséget: a hit, a méltányosság és az értelem ereje.”

Nem álmodozhatunk többé beton-paradicsomokról, ahol gépzenére andalog az akkordmunka utáni szabadidőben egy fél hülyére civilizált, képes újságok műveltségi szintjére nevelt, családokban is elbújtatott önkéntes titkos rendőrök által ellenőrzött és megfélemlített, igazi és bátor élvezetre képtelen, szórakozásra örökké éhes, félművelt, indulatait olcsó bódítószerekkel közömbösítő társadalom. Ha a civilizációt nem tudjuk megtölteni egy ősrégi örökség, az európai keresztény műveltség és erkölcs tartalmával, elhal benne a nemesebb emberi becsvágy és az élethez való jogunk. De ne álmodozzunk arról sem, hogy ez a keresztény és európai megújhodás alkalmat adhat a birtokos társadalomnak, méltányosság és felelősség nélkül birtokolni tovább is a javakat, melyeket kötelessége fokozottan megosztani mindazokkal, kiknek munkája termeli és megőrzi azokat. És ne álmodozzon a türelmetlen erénycsősz, a keresztény magatartás palástja alatt ólálkodó politikai vagy társadalmi becsvágy, hogy ez az új krisztianizmus, amelynek vágya a régi zsoltárok kezdetleges és mély hangján tör föl a lelkekből, takarja majd gyanús, ostoba és kegyetlen üzleteiket. Mikor kereszténységről beszélünk, az európai műveltség és erkölcs megtisztulását értjük, társadalmi és gondolati, művészeti és gazdasági értelemben.”
Ha a keresztény Európa meg akarja őrizni vezető szerepét, új aszkézisra kell elszánnia magát. Nem az a feladatunk, hogy teletömjük raktárainkat a világ rabolt kincseivel. Amikor a legkeresztényibb Spanyolország kalandra indult Nyugat felé, elhozta onnan az aranyat, s elvesztette a kalandban Spanyolország missziós szerepét. Ezt a templomot évszázadokon át építették azzal az alázattal és becsvággyal, mely névtelen és önzetlen, nem akar személyes kielégülést, egy közösség legjobb akaratával óhajtja remekműbe formálva bemutatni mindazt, amire a közösség tagjai szerződtek. Így kell felépítenünk Európát még egyszer, mint egy templomot. Felépíteni cementből és értelemből, hitből és méltányosságból, a megújhodott és megtisztult európai kereszténység aszkézisából. Az összeomlásból, mely városaink kapuja előtt rikoltoz, nincs más kivezető út, mint a megújhodott, megtisztult és öntudatos kereszténység. Nem egyházi kérdés ez többé, vagy nemcsak az: túlnőtt egyházak és felekezetek magatartásán és szándékain. Európa megmaradásának feltétele, hogy a keresztény erkölcs, annak legtisztább, legszigorúbb értelmében, megint uralkodni kezdjen a lelkekben, társadalmakban, egyének és osztályok öntudatában. Papok, katonák, írók és nevelők küldetése lesz elhinteni a keresztény erkölcs és műveltség igéit az elvadult Európa gyermekeinek lelkében. Mindaz, ami történt, bizonyítja, hogy nem vagyunk igazi keresztények Európában.
Márai Sándor: Kassai őrjárat 1941 (részletek)

Forrás: vaneletazortoronyutan.blogspot.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: nyugodt szívvel és teljes hittel merem állítani, ha Európa meg akar maradni kereszténynek (esetemben ez mindig katolikust jelent), akkor vissza kell térni a gyökerekhez. Mégpedig radikálisan. Ki kell irtani Európából a liberalizmus írmagját is, mert az gyakorlatilag a sátán megtestesülése és az ún. "Nagy Francia Forradalommal" testesült bele a világba. Vissza kell térni a bevezetőben említett szentírási idézethez, mert valóban az Isten fia "az Út, az Igazság és az Élet" és valóban "Senki sem juthat el az Atyához, csak általa".
Márai azt írja, hogy: "Európa megmaradásának feltétele, hogy a keresztény erkölcs, annak legtisztább, legszigorúbb értelmében, megint uralkodni kezdjen a lelkekben, társadalmakban, egyének és osztályok öntudatában.", de ez nem valósítható meg addig, amíg olyanok vezetik Európát és a katolikus egyházat, akiknek nem a Jézus által adott erkölcs a mérték "Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást." [Jn 13,14], hanem egy másik "... akkor érvényes az elv: életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért ..." [Exo 21,23-24], pedig Isten már a Kivonulás idején parancsba adta, hogy: "Ne ölj!" [Exo 20,13]. De akikről beszélek, azok nem Istent szolgálják, hanem egy másik urat, pedig már Jézus is megmondta, hogy: "Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is." [Mt 6,24] Ezt az erkölcsiséget próbálta elmagyarázni a magyaroknak száz évvel ezelőtt Prohászka püspök úr. Lett is belőle had el had, főleg a kommunisták, de még inkább a sátánista liberálisok idején, azaz napjainkban. Pedig csak ő is azt világosította meg, amit egyébként a Star Trek című filmsorozatban a Ferengi faj képvisel.