"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 4., csütörtök

A liberalizmus bűn - 26. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

26. rész - Civiltá Cattolica" szép és lesújtó" cikkének folytatása.

Ha a liberálisok tőlünk a valódi szeretetet kérnék, az egyedülit, amely nekik megfelel, s amelyet mi mint a Civiltá Cattolicanak szerkesztői velük éreztethetünk, úgy ezt a szeretetet nemcsak meg nem tagadjuk tőlük, de hisszük, hogy azt képességünk szerint már eddig is nagy mérvben éreztettük velük.El nem nézhető visszaélést követnek el a szavakkal, ha azt mondják, hogy mi nem gyakoroljuk irántuk a szeretetet. A szeretet — elvében ugyan csak egy, de cseleke-deteiben sokféle. Éppen úgy gyakorol szeretetet az az atya, aki megveri gyermekét, mint az, aki csókolja. Mindent a maga idejében kell tenni. Ámde még emellett is lehetséges, hogy annak az atyának szeretete, aki csókolja gyermekét, jóval kisebb, mint azé, aki veri. Mi, meg kell vallanunk, verjük a liberálisokat, — verjük pedig igen gyakran (természetesen csak szavakkal), de hát ki következtetheti ebből azt, hogy mi őket nem szeretjük s velük semmi szeretetet sem éreztetünk? E vádat inkább azok ellen kell emelni, akik a szeretet törvényei ellenére rosszra magyarázzák em-bertársaik szándékát. A liberálisok legföljebb csak azt hozhatják föl ellenünk, hogy mi nem azt a szeretetet gyakoroljuk velük, amelyet ők óhajtanának; ámde azért a szeretet, amelyet mi velük éreztetünk, szintén csak szeretet, sőt mondhatjuk, igazán nagy szeretet. Egyébként minthogy a liberálisok kérik tőlünk a szeretetet, ne feledkezzenek meg eme közmondásról: » Ajándék lónak ne nézd a fogát.«A szeretetnek, amelyet ők tőlünk kívánnak, abban kellene nyilvánulnia, hogy őket dicsérjük, csodáljuk, támogassuk vagy legalább működésükben ne háborgassuk. Az a szeretet pedig, amelyet mi velük szemben gyakorlunk, éppen ellenkezőleg abban nyilvánul meg, hogy őket korholjuk, tetteiket rosszaljuk s különféle módon megtérí-teni iparkodunk őket. Midőn hazugságot mondanak, valakit megrágalmaznak vagy megrabolnak, azt szeretnék, hogy e bocsánandó bűneiket a szeretet nagy köpenyé-vel betakarjuk. Mi azonban az ilyen esetekben éppen ellenkezőleg: hazugoknak, rá-galmazóknak, rablóknak nevezzük őket, s ily módon azt a szeretet tanúsítjuk irántuk, amely annak, akinek jót akar, sem nem hízeleg, sem meg nem csalja. Midőn nyelvtani, helyesírási, mondattani vagy logikai törvények ellen vétenek, azt szeret-nék, hogy szemet hunyjunk, s ha nem tesszük, hanem ellenkezőleg a közönséget e tévedésekre figyelmeztetjük, legott a szeretet hiányát vetik szemünkre. Pedig mi kétségkívül csak szívességet teszünk nekik, midőn szinte kimutatjuk, hogy ők nem-csak nem nagy mesterek, de még csak nem is középszerű tanulók; ami által tehetségünkhöz mérten előmozdítjuk a tudományok és szépművészetek ügyét, s a liberálisok a keresztény alázatosságra tanítjuk, amelyre - mint mindenki tudja - oly rendkívüli szükségük van.Ezen liberális urak azt szeretnék, hogy az emberek őket komolyan vegyék, becsül-jék, irántuk tisztelettel viseltessenek, utánuk induljanak s őket vajmi fontos szemé-lyiségeknek tartsák; utóvégre azt is elszenvedik, ha valaki őket megcáfolja, csak vegye le előttük a kalapot, tegye mellére kezét s mély tisztelete jeléül hajtsa meg előttük fejét. De bezzeg van panasz, ha valaki őket kigúnyolni s nevetség tárgyává tenni bátorkodik, őket, a honatyákat, a század hőseit, a valódi magyarokat, olaszo-kat, spanyolokat vagy mint ők szokták mondani: Magyarországot, Itáliát, Spanyolor-szágot! De hát ki az oka, hogy említett igényeik olyan nevetségesek, hogy még Herakleitoszt is nevetésre ingerelnék? S azután miért kellene nekünk az annyira természetes nevetési ingert elfojtanunk? Engedjék meg a liberálisok, hogy olyankor, amidőn a nevetést immár el nem fojthatjuk, egyet nevethessünk; ezen irgalmassági cselekedetet annyival is inkább elvárhatjuk tőlük, mert éppen semmijükbe sem kerül. Egyébként, ha ők el tudnák magukkal hitetni, hogy kívülük más is van a világon, könnyen megérthetnék, hogy valakit a bűn és a bűnösök rovására szerényen meg-nevettetni magában véve tisztességes dolog, mert hisz azt mondja a latin: castigat ridendo móres et ridendo dicere verum quid vetat? (Az erkölcsöket nevetéssel javít-ja, és mi akadálya van annak, hogy nevetve mondjuk meg az igazat?) S midőn mi olvasóinkat a liberálisok rovására hellyel-közzel megnevettetjük, irgalmasságot és szeretetet gyakorolunk olvasóinkkal is, mert hisz nem lehet őket, például egy újság-ban, folytonosan komoly dolgokkal tartani. De hát ha jól meggondolják, még maguk a liberálisok is nyernek azáltal, ha mások nevetnek rajtuk; ekként ugyanis gyakorla-tilag is kiderül, hogy nem minden hibájuk oly irtózatos, mint aminőnek mások gon-dolnák, mert mindenki tudja, hogy a nevetést csakis ártatlan ügyetlenségek okozzák.Elismeréssel lehetnének tehát irántunk, hogy egyik-másik rútságukat az ártatlanság leplével eltakarjuk, s be kellene látniuk, hogy nincs más alkalmasabb mód, amely által egyik-másik nevetséges hibájuktól könnyebben megszabadulhatnának, mint éppen a nevetés azok részéről, akik e hibákat a kellő világításban látják. Semmi okuk sincs tehát föltételezni, hogy bennünket akkor is, amidőn őket nevetség tárgyává tesszük, nem a szeretet vezérel.Ha olvasták volna az ő nagy emberüknek, Alfieri Viktornak önéletírását, akkor tud-nák, hogy midőn Alfieri, mint kisfiú, valamit vétett, anyja, aki kétségkívül csak jót akart neki, éjjeli fejkötővel a fején küldötte misére. E büntetés, amely egy kissé nevetségessé tette, annyira bántotta, hogy azután - amint ő maga beszéli - három hónapnál tovább is kifogástalanul viselte magát. »S midőn később — úgymond - ismét makacskodni kezdtem, anyám csak a rettegett fejkötővel fenyegetett, s azonnal félve és remegve szófogadó lettem. Egy alkalommal ismét valami csínyt követtem el, s hogy magamat kimentsem, nagyot hazudtam, anyám azonban rájött s ismét arra ítélt, hogy fejkötőben kell kimennem. Midőn a kimenés pillanata elérkezett s a fejkötőt a fejemre tették, irtózatosan kezdtem ordítani és sírni, de mindhiába. Tanítóm kezemnél fogott, a szolga hátulról tolt, ki kellett mennem.« - Hiába sírt és jajgatott, hiába könyörgött kegyelemért és szeretetért; anyja, aki jót akart neki, hajthatatlan maradt. S mi volt az eredmény? »Az - mondja tovább Alfieri -, hogy jó hosszú időn át legcsekélyebb hazugságot sem mertem mondani, s ki tudja, vajon nem ezen áldott fejkötőnek köszönhetem-e azt, hogy ma a hazugságot jobban utálom, mint bárki más.« Ezen utolsó szavakból meg lehet ismerni a liberális farizeust, aki másoknál mindig jobbnak tartja önmagát. Minthogy azonban mi föltételezzük, hogy az olasz liberálisok nagyra becsülik a ’nagy’ Alfierit, mert nem remélhetők, hogy őket a hazugságok mondásáról vagy legalább kinyomtatásáról olyképpen leszoktathatjuk, ha minden lármájuk és szeretetért való esdeklésük dacára fejkötőt teszünk a fejükre s így küldjük, nem mondom misére, mert hisz ez lehetetlenség volna, hanem egy kis sétára Olaszország közönsége előtt, s ezt sem ám mindig, valahányszor egy nagy hazugságot mondanak, hanem legalább olyankor, midőn egy csapással ezer hazugságot is nyomatnak ki egyszerre.Szűnjenek meg tehát a liberálisok panaszkodni, hogy mi irántuk semmi szeretet sem tanúsítunk, s mondják inkább, hogy ők azt a szeretetet, amelyet mi velük érezte-tünk, nem szívesen fogadják. Tudjuk mi ezt nagyon jól, de éppen azért, mivel az ő ízlésük megrontott, szükséges, hogy velük ama bölcs szeretetet gyakoroljuk, amelyet a sebészek betegeik, a bolondok orvosai a gondjaikra bízott szerencsétlenek, vagy még inkább a jó anyák hazug gyermekeik iránt tanúsítanak.Különben, ha igaz is volna az, hogy mi a liberálisok iránt semmi szeretet sem tanúsí-tunk, s ők nekünk e szempontból éppen semmit sem köszönhetnek, még akkor sem volna joguk ellenünk panaszkodni. Mindenki tudja, hogy az ember az egész világgal nem éreztetheti szeretetét. A mi jövedelemforrásaink - hogy modern kifejezéssel éljünk - nagyon csekélyek: mi tehát a szeretetet erőnkhöz képest, miként az kötelességünk is, elsősorban azok iránt gyakoroljuk, akiket a jól rendezett szeretet tör-vénye szerint mások elébe kell helyeznünk. Nem szeretnénk, ha félreértenének, s azért, még egyszer hangsúlyozzuk: mi a liberálisokkal is éreztetjük erőnkhöz képest a szeretetet, s úgy hisszük, hogy ezt az előzőkben eléggé kimutattuk; mindazonáltal föltéve, hogy ezt nem tesszük, ismételve kijelentjük, hogy a liberálisoknak még ezen esetben sem volna szabad panaszkodniuk. Lássunk egy példát, amely a mi tár-gyunkra rendkívül ráillik. Egy gyilkos egy ártatlan embert megragad, földre teper s tőrét beleszúrni szándékozik. Esetleg egy utas jön arra, aki hatalmas bunkóval lévén felfegyverkezve, a gyilkost fejbeüti, földre teríti, megkötözi, s a bíróságnak átadja, s ezáltal az áldozatot a halál torkából kiragadja s a társadalmat egy gonosztevőtől megmenti. Az a kérdés, vajon ez utas vétett-e a szeretet ellen? Igen, fogja mondani a fejbeütött és leterített gyilkos, természetes, hogy vétett, de meg az inculpatae tutelae (vagyis a bűntől mentes védelem) törvényét is megszegte, amennyiben az ütés sokkal erősebb volt, mintsem azt a törvényes védelem megkövetelte volna. A gyilkoson kívül azonban mindenki dicséri az utast, s azt mondják róla, hogy nemcsak bátor cselekedetet vitt végbe, hanem szeretetet is gyakorolt, természetesen nem a gyilkos, hanem az áldozat iránt. Az, hogy az utas a megtámadottat megmenteni sietvén a támadót fejbe ütötte, anélkül, hogy az ütés nagyságát előre latolgatta volna, az nem szeretethiányból, hanem azért történt, mert a dolog oly sürgős volt, hogy nem lehetett az inculpatae tutelae finom megkülönböztetései fölött sokáig té-pelődnie, ha a megtámadott féllel szeretetet gyakorolni, s jelesül életét megmenteni akarta.Alkalmazzuk a példabeszédet a mi tárgyunkra. Megjelenik egy gonosz, botrányos könyv, amelyben az Egyház, a papság s minden szent intézmény meg van támadva és megrágalmazva. Sokan azt hiszik, hogy a könyv tiszta igazságot tartalmaz, mert hisz e könyvet ez és ez a híres, jeles és tisztességes ember írta. Ha már most akad ember, aki, hogy a megtámadottakat megvédje s az olvasókat a tévedéstől meg-őrizze, a vakmerő szerzőre hevenyében egy pár vágást mér, vajon ez ember vét-e a szeretet ellen?A liberálisok nem tagadhatják, hogy ők jóval többször támadó gyilkosok, mint áldo-zatok. Nem csoda tehát, hogy oly gyakran verést kapnak s ennek következtében szeretethiány miatt panaszkodnak. Hagyjanak fel gyakori támadásaikkal és dühön-géseikkel; tanulják meg, ha tudják, becsületben tartani mások hírnevét és javait, ne mondjanak oly hazugságot, ne szórják a rágalmat, szokják meg a dolgok fölött előbb gondolkozni s csak azután beszélni, törődjenek többet a logikával és a nyelvtannal, és végül a mi fő, s amit nemrég az előttük oly nagytekintélyű Ricasoli báró is tanácsolt nekik, legyenek tisztességesek. Akkor azután némi joggal panaszkodhatnak, hogy nem részesülnek a kellő tiszteletben, amelyet éppen úgy, mint a szabadságot, monopolizálni szeretnének.Minthogy azonban gonoszul cselekednek és írnak, minthogy tőrüket szünet nélkül az igazság és az ártatlanság ellen szegezik, az egyiket éppen úgy, mint a másikat tetteikkel és könyveikkel meggyilkolják, el kell szenvedniük, ha mi irántuk más szere-tetet nem gyakorolhatunk, mint ama kissé szigorú szeretetet, amely - bármint vélekedjenek is ők róla - nemcsak nekik, de a becsületes emberek ügyének is javára szolgál."

Forrás: betiltva.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison