"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. március 5., csütörtök

A liberalizmus bűn - 13. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

13. rész - Jegyzetek és magyarázatok az előző fejezetben előadott tanhoz.

Azt mondottuk, hogy a tisztán vagy vegyesen demokratikus, vagyis népies kormányformák magukban véve - ex se - nem liberálisok, s hisszük, hogy ezen állításunkat eléggé bebizonyítottuk. Mindazonáltal az, ami elvontan és elméletileg tekintve igaz, a praxisban, vagyis a gyakorlati tények terén, amelyeket a katolikus elvek hirdetőjének különösen szeme előtt kell tartania, nem mindig oly mértékben igaz.

És csakugyan, jóllehet az említett kormányformák magukban véve - ex se - nem liberálisok, a mi századunkban tényleg mégis azok, minthogy az újkori forradalom, amely nem egyéb, mint akcióba lépett liberalizmus, mind inkább oda tereli a dolgokat, hogy e kormányformákat merőben téves alapelvekre fektessék. S így a nép, amely a finom megkülönböztetéseket nem érti, elég okosan liberalizmusnak kereszteli el mindazt, ami a nemzetek kormányzásában demokratikus reformként jelentkezik, mert ha ez - elméletileg tekintve - a maga lényegében ugyan nem is liberalizmus, de tényleg, amint a gyakorlatban mutatkozik, mégis csak az. Ebből látszik, hogy a mi atyáinknak nagyon jó előérzetük volt, s nagyon okosan cselekedtek, amidőn az alkotmányos vagy képviseleti kormányrendszert, mint amelyet hitükkel ellenkezőnek tartottak, viszszautasították, s a tiszta monarchiát, amilyen az utolsó századokban a spanyol volt, többre becsülték. Valami természetes ösztön ugyanis még a kevésbé tájékozott tömegnek is mintegy azt súgta, hogy az új kormányformák a liberális eretnekség elveivel vannak megmételyezve, - s ezért a nép egészen helyesen gondolkozott, amidőn e kormányformákat liberálisoknak nevezte, s másrészt a tiszta monarchiát, amely magában véve elég istentelen és eretnek is lehet, katolikus kormányformának tekintette, miután azelőtt századok hosszú során át a népek azt tapasztalták, hogy a monarchiát rendszerint a katolicizmus szelleme lengi át.

Ha tehát elméletileg tekintjük a dolgot, akkor a királypártiak elfogultan gondolkoztak, amidőn a vallást a régi politikai kormányformával azonosították és az alkotmányos kormányformákat istenteleneknek tekintették, gyakorlati szempontból azonban nagyon helyes úton jártak, mert a hit világánál könnyen észrevehették, hogy a tisztán politikai kormányformának burka alatt a liberális eszme lappang. Egyébként a liberális párt vezéreinek és követőinek istenkáromlásai és merényletei is közreműködtek abban, hogy e párt hamis zászlajának valódi jelentőségét a szó igaz értelmében vett nép félre nem ismerte.

Nem egészen igaz, hogy a politikai kormányformák a vallásra nézve teljesen közömbösek, jóllehet ez bármily kormányformát megenged. A józan bölcselő, miután valamennyit áttanulmányozta és elemezte anélkül, hogy akármelyiket is elvetné, mégis azoknak ad előnyt, amelyek a tekintély elvét legjobban megőrizik; a tekintély elve pedig kivált az egység elvén alapszik, s így bizonyos, hogy valamennyi kormányforma között a monarchia a legtökéletesebb, annyival is inkább, mert leginkább hasonlít az Isten és az Egyház kormányához; ellenkezőleg, ha ez okoskodást megfordítjuk, azt látjuk, hogy a legtökéletlenebb kormányforma a köztársaság. A monarchikus államnak jóléte csak egy embernek, a köztársaságé a polgárok nagy számának erényétől függ; következőleg a köztársasági eszmény megvalósulása sokkal nehezebb, mint a monarchikus eszményé. A monarchikus kormányforma emberiebb, mint a köztársasági, mert kevesebb emberi tökéletességet igényel s könnyebben alkalmazható a nagy többség durva és romlott állapotához.

A legnyomósabb körülmény azonban, amelynek a katolikust a mi századunkban a demokratikus kormányformák pártolásától óvnia kell, ama lázas buzgóság, amellyel a szabadkőművesség e kormányformákat mindenütt meghonosítani iparkodik. Az ördög az ő csodálatos életlátásával legott észrevette, hogy a demokratikus kormányrendszerek a gonoszság villamosságának legjobb vezetői s minden más alkotmányformáknál alkalmasabbak arra, hogy tervei megvalósításánál segítségére legyenek.

A katolikusnak gyanús szemmel kell néznie arra, amit a forradalom mint üdvöset magasztal, s biztos lehet benne, hogy az is, amit a forradalom a liberalizmus neve alatt hirdet és dicsér, csak a forradalom malmára hajtja a vizet, még akkor is, ha csak puszta formáról van a szó; mert ez esetben a forma nem egyéb, mint burok és lepel, amely az ördög terveit takarja.