"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. január 4., vasárnap

Jézus Szentséges neve

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Jézus neve: a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a ›Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: „ő szabadítja meg népét bűneitől”. Jézus egyéb nevei (›Dávid Fia, ›Emmánuel, ›Isten Fia, ›Emberfia, ›Krisztus, ›Messiás, ›Úr) a küldetését, szerepét, személyének természetfölöttiségét jelzik.
  1. Az Újszövetségben Jézus Szent Neve azonos tartalmú, jelentésű és jelentőségű ›Isten nevével. Üzenete: 'Isten megszabadít'. Isten ugyanis Jézusban, emberré lett örök Fiában „megszabadítja népét bűneitől” [Mt 1,21]. Jézus Szent Neve Isten neve, mely egyedül hoz üdvösséget. Mindenki segítségül hívhatja és kell is hívnia, mert Isten a megtestesülés által minden emberrel oly szoros egységre lépett, hogy „nem adatott nekünk más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne” [ApCsel 4,12]. Jézus azért lett emberré, hogy mindenkit megszabadítson a bűntől, és az örök élet boldogságába vezessen. Ehhez azonban szükséges, hogy az ember megszólítsa Őt, segítségül hívja a nevét, s ezzel kifejezze, hogy hozzá akar tartozni. - Szt Pál mondja: „Őt adta Isten engesztelésül az ő saját vérében” [Róm 3,25]. Ezzel Pál az Ószövetségi áldozatra utal, melyben a szabadító Isten nevét a főpap évente egyszer segítségül hívta Izrael fiai bűneinek kiengesztelésére, amikor a ›szentek szentjében az engesztelés tábláját az áldozati állat vérével meghintette. Fiának emberi természetében „Isten volt az, ... aki Krisztusban kiengesztelődött a világgal” [2Kor 5,19]. - Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét: tökéletesen kinyilvánítja annak a névnek legfőbb hatalmát, mely „fölötte áll minden névnek” [Fil 2,9]. A gonosz lelkek félnek Jézus Szent Nevétől. Jézus tanítványai Jézus Szent Nevében művelnek csodákat, mert mindaz, amit Jézus Szent Nevében kérnek az Atyától, megadatik nekik.
  2. Tisztelete. Jézus Szent Nevét Isten nevével azonos tisztelet illeti meg. A középkorban kezdett bontakozni, s a ferencesek virágoztatták föl. Szt. Ferenc végrendeletében meghagyta, hogy még azokat a papírdarabkákat is össze kell gyűjteni és tiszteletben tartani, melyeken Jézus Szent Neve olvasható. Új lendületet adott Jézus Szent Neve tiszteletének a 15. sz: megújuló obszerváns mozgalom. Egyik vezéralakja, Sziénai Szt. Bernardin prédikációi végén táblát mutatott föl Jézus Szent Nevének görög betűs rövidítésével: YHS (›IHS). - Jézus Szent Nevének erejével az obszerváns mozgalom az Egyházat fenyegető veszedelmek (huszitizmus, bogumilizmus, török) láttán akarta mintegy fölrázni a kereszténységet. Kapisztrán Szt. János
    1453: Boroszlóban Invocabit vasárnapján mondott beszédében az ördög kísértése elleni egyik eszköznek Jézus Szent Nevének segítségül hívását tartotta. Egy másik beszédében azt mondta, hogy a Lucifer és Szt. Mihály arkangyal közti harcban a hadi jelszó Jézus volt, a zászlón Jézus Szent Neve ragyogott. Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcoltak. Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg ajkán Jézus Szent Nevével győzte le a törököket. - A középkor végén miséje is született. Zsolozsmáját a ferencesek számára VII. Kelemen pápa (1523-34), az egész Egyház számára.
    1721: XIII. Ince pápa (1721-24) hagyta jóvá. Himnusza a ›Jesu dulcis memoria. - Ünnepe a 15. sz: az újév és vízkereszt közé eső vasárnap, vagy a Vízkereszt utáni 2. vasárnap, 1913-67: január 2-án.
    A II. Vatikáni Zsinat után nincs 1970-2002: a liturgikus naptárban nem szerepelt, a MR 2002: január 3-ra tette.
    A ›Jézus nevének litániája szövegét a magánájtatosságként imádkozott formák közül IX. Pius p. (ur. 1846-78), ill. XIII. Leó p. (ur. 1878-1903) hagyta jóvá. A ciszterci lelkiségben született a Jézus Szent Nevére szerkesztett hosszú versfüzér, a ›jubilus. - Róma egyik legnépszerűbb templomát a jezsuiták Jézus Szent Neve tisztére építették: ›Jézus nevéről nevezett jezsuita főtemplom.

Forrás: lexikon.katolikus.hu

Jézus Szent Nevének litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket! 
Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Jézus, az élő Isten Fia,Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó,Jézus, Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala, Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a béke Istene, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképe, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi Istenünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincse, Irgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztor, Irgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsesség, Irgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok öröme, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestere, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítója, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erőssége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világossága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztasága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronája, Irgalmazz nekünk!
Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!
Minden gonosztól, Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől, Ments meg minket, Jézus!
A te haragodtól, Ments meg minket, Jézus!
Az ördög cselvetéseitől, Ments meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektől, Ments meg minket, Jézus!
Az örök haláltól, Ments meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásától, Ments meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka által, Ments meg minket, Jézus!
Születésed által, Ments meg minket, Jézus!
Gyermekséged által, Ments meg minket, Jézus!
Isteni életed által, Ments meg minket, Jézus!
Fáradalmaid által, Ments meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed által, Ments meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed által, Ments meg minket, Jézus!
Föltámadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled által, Ments meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által, Ments meg minket, Jézus!
Örömeid által, Ments meg minket, Jézus!
Dicsőséged által, Ments meg minket Jézus! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Jézus! 
Jézus, hallgass minket,
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Jézus, hallgass meg minket! 
Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek". Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk. 
Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz.
Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Ámen.