"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. november 30., szombat

Jehova tanúi: Isten-e Jézus?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Ennek a cikknek nem célja, hogy bárkit is meggyőzzön Jézus istenségéről – még akkor sem, ha erre utaló bibliai idézeteket fogunk összegyűjteni. Célja viszont az, hogy bemutassa, az Őrtorony Társulat milyen tisztességtelen és manipulatív módon bánik a tényekkel és a bibliai igazságokkal. Vegyük elő az Ébredjetek! folyóirat 2013. decemberi számát [1], lapozzunk a 10. oldalra, és kezdjük el együtt a tanulmányozást…
A cikk így kezdődik: „Sokan hisznek abban, hogy nem Jézus az Isten.Nos, ennek a mondatnak semmi jelentősége nincs. Balgaság lenne abba a hibába esni, hogy a népszerűség alapján mérjük le bizonyos tanítások igaz voltát. De ha már a statisztikák érdekelnek, akkor a „sokak” között, akik hisznek abban, hogy Jézus nem Isten, megemlíthetünk kb. 7 millió Tanút, elhanyagolható számú krisztadelfiánust, az unitáriusokat és még néhány felekezetet. Az Ébredjetek! cikkének kezdő mondatára viszont ezt is felelhetnénk: Még többen viszont abban hisznek, hogy Jézus Isten. Ők a történelmi-evangéliumi keresztények, akik felekezeti hovatartozástól függetlenül világszerte több száz millióan vannak.

Egy bibliatanulmányozási módszerekkel foglalkozó könyv az egyes igeversek és témák értelmezésével kapcsolatban ezt írja: „Ha csak kevés istenfélő ember ért egyet az értelmezéseddel, akkor nagy esélyed van arra, hogy valamely ponton félrecsúsztál. Ha értelmezésed egészséges és logikus, akkor más igemagyarázóknak is el kell jutniuk erre a látásra.

Jézus Krisztus János evangéliumában azt ígérte, hogy a Szentlélek elvezeti a tanítványokat a teljes igazságra: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek” [Jn 16,12-14, MBT]. Az ígéret egységesen Jézus tanítványainak szól, nem csupán Jehova Tanúinak. Jogosnak tűnik a feltételezés Jézus ígérete alapján, hogy egységesen elvezeti a Szentlélek által a követőit az ő megismerésére, és nem engedi, hogy hozzá hűségesen imádkozó, a Bibliát odaszántan tanulmányozó emberek a sötétben tapogatózzanak.

„Mások olyan bibliaversekre hivatkoznak, melyek szerintük arra utalnak, hogy Jézus egyenlő Istennel.”Íme ugyanez az állítás, csak átfogalmazva: Az Őrtorony Társulat pedig olyan bibliaversekre hivatkozik, melyek szerinte arra utalnak, hogy Jézus nem egyenlő Istennel. Ennél a pontnál viszont azonnal tisztáznunk kell két teológiai alapkérdést:
 1. Az egyes bibliai témákat mindig úgy kell értelmezni, hogy a fellelhető összes bibliaverset elolvassuk, és erre alapozva vonjuk le a következtetéseinket. A Társulat ott követ el hibát, hogy csupán néhány bibliavers alapján állítja azt, hogy Jézus nem Isten – és olyan versek alapján, melyek önmagukban nehezen érthetők. A keresztények ezzel ellentétben az első századtól kezdve figyelembe vették a teljes Biblia tanítását; hiszen az nem Isten királyságát állítja középpontjába, hanem Jézust (vö. Jn 5,39). Így könnyű dolguk van, hiszen több száz olyan igeverset tanulmányozhatnak át, mely Jézus személyéről, természetéről, eredetéről szól. A következtetéseket pedig nem a nehezen érthető versekre alapozzák, hanem az egyértelmű igehelyekre. Jehova Tanúi alapvető hibája ez: a nehezen érthető bibliaversekből indulnak ki, levonnak következtetéseket, majd ezeket kivetítik a könnyebben értelmezhető szakaszokra is, melyek egyébként ellent mondanak az ő elképzelésüknek. Ez a tuti receptje annak, hogyan hozzunk létre egy olyan tévtanítást, melynek a Bibliához semmi köze nincs.
 2. A másik teológiai kérdés, melyet tisztáznunk kell, erre a megjegyzésre vonatkozik: „Jézus egyenlő Istennel”. Ez alatt nem azt értjük, hogy Jézus ugyanaz a személy lenne, mint az Atya. Ezt a krisztológiai eretnekséget, melyet modalizmusnak nevezünk, az egyház már az első évszázadokban elvetette. Jézus a személyét tekintve különbözik az Atyától, istenségét, természetét tekintve viszont azonos vele. Ezt most nem kell elhinned, csak értsd meg, mit értenek a keresztények Jézus Isten volta alatt.
„Mit mond a Biblia?”

Ha tényleg érdekel minket Isten, és ha nem emberi értelmezéseket, hanem az igazságot [vö. Jn 14,6] szeretnénk megismerni, akkor ez a legfontosabb kérdés, amit feltehetünk. A Társulat egy ilyen kardinális kérdésben mindössze három bibliaverset idéz. Mi sokkal többet meg fogunk nézni, hogy teljesebb képünk legyen Jézusról.

A Biblia nem olyan képet fest Jézusról, mintha a Mindenható Isten lenne, vagy egyenlő lenne vele. Ellenkezőleg, világosan azt tanítja, hogy Jézus alacsonyabb rangú Istennél.

Attól, hogy ezt állítja az Őrtorony Társulat, és három bibliaverset idéz mellé, ez a mondat még nem lesz igaz. A továbbiakban felsorolunk számos igeverset, melyek Jézus valódi természetéről beszélnek. Helyszűke miatt nem fogjuk idézni őket, abban bízva, hogy az Olvasó, amennyiben valóban érdekli a téma, el fogja olvasni őket. Arra bátorítunk, hogy az Új világ fordítás mellett nézd meg a Királyság sorközi fordítás görög-angol kiadásában is, amennyiben elérhető a számodra, valamint több más magyar vagy idegen nyelvű fordításban is [3], hogy lásd, ki hogyan adja vissza az egyes verseket.

A Bibliában vannak olyan igeversek, melyek egyértelműen és világosan azt állítják, hogy Jézus Isten? Igen, vannak: Ézs 9,5, Mt 1,23, Jn 1,1, 18, 5,18, 8,58-59 [vö. 2Móz 3,14), 10,30 [4], 20,28, Fil 2,6, Kol 2,9, Tit 2,13, Zsid 1,3, 8, 2Pt 1,1, 1Jn 5,20.

A Bibliában vannak olyan igeversek, melyek szerint Jézus olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyekkel csak Isten rendelkezhet? Igen, vannak:
 • Ő Úr és Király: Lk 1,43, ApCsel 2,36, Róm 1,4, 10,9, 1Kor 1,9, Fil 2,9-11;
 • Ő örökkévaló és halhatatlan: Mik 5,2, Mt 28,20, Jn 5,26, 8,58, 17,5, Zsid 7,21-28, 13,8, Jel 1,18;
 • Ő mindenütt jelen van: Mt 18,20, 28,20, 2Kor 13,5, Kol 1,17, 2,6, Zsid 1,3;
 • Ő mindentudó: Lk 2,46-47, Jn 2,25, 4,19, 29, 16,30, 21,17, Kol 2,3, Zsid 4:12-13;
 • Ő mindenható: Mt 28,18, Jn 3,35, 5,19, Zsid 1,3, Jel 1,8;
 • Ő a teremtő: Jn 1,1-4, Kol 1,16, Zsid 1,2.
A Bibliában vannak olyan igeversek, melyek szerint Jézus olyan dolgokat tesz, melyeket csak Isten tehet? Igen, vannak: Ő bűnöket bocsát meg: Mk 2,5-7, 10, Lk 5,21, 24, 1Kor 8,12; Ő ítél: Jn 5,22-23, 2Kor 5,10; Ő fogadja a hozzá intézett imádságokat: Jn 14,14, ApCsel 7,59-60, 9,20-21, 22,17-19, Róm 10,9-13, 1Kor 1,2, 1Tim 1,12, Jel 22,20; Ő elfogadja a neki bemutatott imádatot: Mt 2,1-2, 8, 11, 14,33, 28,9, Jn 9,38, Zsid 1,6, Jel 5,8.

Rengeteg bibliaverset lehetne még felhozni, mely Jézus valódi természetéről szól. Az ajánlott irodalom között találhatsz olyan forrásokat, ahol folytathatod ezen versek tanulmányozását.

„Jézus korai követői nem állították, hogy ő az Isten.”

Ezt több oldalról kell megközelítenünk. Először is láttuk, hogy Jézus tanítványai imádták Jézust [Mt 2,1-2, 8, 11, 14,33, 28,9, Jn 9,38 stb.], ill. a későbbi követői úgy nyilatkoztak, hogy Jézust Istennek tartották [Fil 2,6, Kol 2,9, Tit 2,13, Zsid 1,3 és 8, 2Pt 1,1, 1Jn 5,20 stb.].

Másodszor, amikor Jézus azt mondta magáról, hogy ő Isten Fia, akkor a hallgatóság ezt úgy értelmezte, hogy egyenlőnek tartja magát Istennel [Jn 5,18, 10,28-33,36].

Harmadszor, a korai egyháztörténeti beszámolók is arról tanúskodnak, hogy az I. században élt keresztények imádták Jézust, mert Istennek tartották: „A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétjük vagy eltévelyedésük, hogy bizonyos meghatározott napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg” (Ifjabb Plinius ). „A keresztények, mint tudod, a mai napig egy embert imádnak – egy különleges személyiséget, aki bevezette szokatlan szertartásaikat, és ezért keresztre feszítették… És megtagadják Görögország isteneit, és a keresztre feszített bölcset imádják” (Szamoszatai Lukianosz).

„János 14,28. János 1,18. János 20,31.”

Hogyan értelmezzük azokat a verseket, melyeket Jehova Tanúi felhoznak Jézus istensége ellen? Olvassuk el a következő bibliaverseket: Fil 2,5-7, Mt 20,23, Lk 22,42, Jn 7,28. Ezek arról szólnak, hogy Jézus, mikor a földre jött, megüresített önmagát, szolgai formát vállalt magára, és teljesen emberré lett. Egyértelmű, hogy ebben az állapotban voltak dolgok, amiket nem tudott (pl. visszajövetele idejét), és nem a saját akaratát teljesítette, hanem az Atyáét. Azonban téves következtetésre jutnánk, ha Jézusnak abból az állapotából indulnánk ki, melyről a Biblia kijelenti, hogy „megüresített”. A teljes bibliai képet látva viszont könnyebben értelmezhetjük azokat az igeverseket, melyeket a Tanúk sokat emlegetnek.

Következtetés

Az elején leszögeztük, hogy nem célunk meggyőzni téged Jézus Isten voltáról. Az, hogy az igazságra elvezessen téged, nem ember dolga, hanem Istené [vö. Jn 16,12-14]. Azt viszont talán sikerült bemutatni, hogy az Őrtorony Társulat írói tisztességtelenül járnak el, amikor a cikkeket írják, mert:
 • A nehezen érthető igeversekből indulnak ki, és egy eleve téves feltételezés alapján félreértelmezik a teljesen világos kijelentéseket is.
 • Nem mutatják be az összes lényeges bibliaverset, csupán néhányat ragadnak ki; ezzel azt jelzik, hogy nincs már más fontos igeszakasz, melyet érdemes tanulmányozni a következtetések levonása előtt.
 • Félrevezető módon fogalmaznak, sőt, semmitmondó kijelentéseket tesznek, mellyel csupán azt kívánják elérni, hogy az olvasó a tények ismerete nélkül elhiggye, a Társulatnak van igaza.
 • Nem teszik ki magukat a próbának, és nem vetik össze a saját elképzelésüket más, istenfélő keresztények értelmezésével.
Ha nem akarod ugyanezt a hibát elkövetni, akkor legalább te, kedves Tanú Olvasó, légy alapos, és járj utána mindennek. Pontosan úgy, ahogyan az első keresztények tették: „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok” [ApCsel 17,11].

Forrás: jehovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison