"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. november 21., csütörtök

Frontális támadás amerikában az ima ellen

Egy ateista és egy másik nő azért indított pert, hogy a városi önkormányzat gyűléseit ne lehessen keresztény imával megnyitni. A perben őket képviselő ügyvéd a legfelsőbb bíróság előtt azt mondta, hogy az ördögimádók számára nem biztos, hogy sértőek a „Mindenhatóhoz” intézett imák, amennyiben ők úgy gondolják, hogy ez a Sátánra vonatkozik. A megjegyzés a bíró és az ügyvéd, Douglas Laycock közötti vita során hangzott el a New York kontra Susan Galloway ügyben, amit jelenleg a legfelsőbb bíróság tárgyal, miután első és másodfokon először elvetették majd helyt adtak a felperesek keresetének.

A 2008-ban indult ügy eredményeként a 100.000 főt számláló, többnyire keresztény lakosú Greece város önkormányzata egy nem vallásos zsidót, egy Bahái vallású lakost és egy Athénéhoz és Apollóhoz imádkozó Wicca papnőt is beválasztott a közgyűlésbe.

A város szerint az alkotmány nem a „vallásmentességről”, hanem a szabad vallásgyakorlásról ír és az imák cenzúrázása csak még inkább belekeverné az államot a kérdésbe, nem pedig szétválasztaná a kettőt.

A legfelsőbb bíróság hamarosan meghozza döntését arra vonatkozóan, hogy alkotmányba ütköznek-e a törvényhozó testületek ülésein elhangzó imák, ami egyébként általános szokás az Egyesült Államokban, bár az imák tartalma nem hasonlít a gyülekezetek előtt elhangzó imákra, és általában egy bevett protokollt követnek.

Samuel Alito, a legfelsőbb bíróság egyik bírája megkérdezte az ügyvédet, hogy a nyilvános üléseken mondott imák megszüntetését akarják-e elérni és kérte, hogy mondjon egy olyan imát, ami számukra, illetve más vallások követői számára elfogadható.

Hosszas vita után, aminek egyik pontja az volt, hogy az imáknak vajon az ateisták számára is elfogadhatónak kell lennie vagy sem, az ügyvéd a következőket mondta: „A Mindenhatóhoz vagy a teremtőhöz intézett imák.

Antonin Scalia, a legfelsőbb bíróság egy másik bírája közbevetette, hogy akkor „Mi van az ördögimádókkal?” „Ha az ördögimádók úgy gondolják, hogy az ördög a mindenható, akkor ez nekik is elfogadható lehet,” válaszolta Laycock.

A várost védő ügyvédek, akiket az amerikai kormány is támogat, úgy érveltek, hogy az amerikai történelem és hagyományok lehetővé teszik a vallásos imákat a törvényhozói testületek, például a Kongresszus és a Legfelsőbb Bíróság ülésein, amelyeket az „Isten óvja az Egyesült Államokat és a tisztelt bíróságot” szavakkal nyitnak meg. A kilenc bíróból álló testület tagjai közül hat katolikus három pedig zsidó.

Forrás: idokjelei.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: a fenti hírhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy idézek a Szentírásból néhány helyet. Akinek van füle az hallja, akinek van értelme, az megérti:
"Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti." [2Tessz 2,3-7]
"A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak. Ezek képmutató hazudozók, akiknek meg van a lelkiismeretük bélyegezve. Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza. Hiszen Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert az Isten tanítása és az imádság megszenteli. Ha ezt tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak szavaival táplálkozol, amelynek követője lettél.Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben." [1Tim 4,1-7]
"Amikor az Olajfák-hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: 'Mondd meg nekünk, mikor következik ez be? S mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt?' Jézus így válaszolt: 'Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.'" [Mt 24,3-14]