"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. július 16., csütörtök

A liberalizmus bűn - 32. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

32. rész - A liberalizmus fennmaradásának állandó okai a mai társadalomban

A liberalizmusba vezető lejtőkön kívül vannak még más, mondhatnók, állandó okok, amelyek e tévtant a mai társadalomban maradandóvá és tartóssá teszik, s amelyek miatt e tévtan kiirtása erkölcsileg szinte lehetetlen.

Emez állandó okok közé tartoznak elsősorban maguk az imént jelzett lejtők is, amelyek az embereket a liberalizmus fertőjébe viszik. A bölcselet azt tanítja: „Per quae res gignitur, per eadem et servatur et augetur." „Minden dolog annak köszöni fennmaradását és növekedését, ami keletkezését okozta." Ezeken kívül azonban vannak a liberalizmus fennmaradásának más különös okai is.

  1. Az erkölcsök romlottsága. A szabadkőművesség programjának eme pontját betű szerint végrehajtják. Színi előadások, könyvek, képek, a köz- és magánélet mind merő ocsmánysággal és tisztátalansággal vannak tele. Az eredmény kétségtelen: romlott erkölcsű nemzedéktől szükségképpen forradalmi nemzedék származik. íme, ezért iparkodik a liberalizmus a féktelen kicsapongás minden akadályát eltávolítani. Nagyon jól tudja, hogy az erkölcstelenség az ő malmára hajtja a vizet, hogy ez az ő apostola és természetszerű terjesztője.
  2. A hírlapirodalom. Megmérhetetlen a befolyás, amelyet a liberalizmus nagyszámú hírlapjaival mindenfelé gyakorol. E hírlapok - tetszik vagy nem tetszik - bizonyos liberális légkörrel veszik körül a polgárokat. A kereskedelem, a művészetek, az irodalom, a tudomány, a politika, a honi és a külföldi hírek, mindez a liberalizmus csatornáján megy keresztül, s következőleg bizonyos liberális szagot és színezetet nyer. Az ember öntudatlanul is liberálisan gondolkozik, beszél és cselekszik. Ez a megmételyezett levegő beszívásának káros hatása! A természeténél fogva jóhiszemű szegény nép minden aggodalom nélkül szívja magába e megrontott levegőt, szívja pedig a különféle komoly vagy mulattató jellegű versekből, prózából, képekből, nyilvános helyeken, a műhelyekben, vidéken, szóval mindenütt. A liberalizmus az ő oktatásával hatalmába ejtvén egyszer a népet, azóta egy pillanatra sem hagyja el. Működését, amint legott látni fogjuk, rendkívül megkönnyíti tanítványának, a népnek különös szellemi állapota.
  3. A vallási ügyekben majdnem általános járatlanság. A liberalizmus minden oldalról hamis mesterekkel vévén körül a népet, azon van, hogy lehetetlenné tegye neki az érintkezést azzal, aki egyedül volna képes szemeit megnyitni, t. i. az Egyházzal. Száz esztendő óta a liberalizmus minden törekvését arra irányítja, hogy az Egyház befolyását megsemmisítse, őt elhallgattassa, a néppel való érintkezését megakadályozza. Ez volt a célja (maguk a liberálisok is bevallották) a férfi- és női szerzetes-rendek feloszlatásának, ez a célja a katolikus oktatás elé gördített nehézségeknek és akadályoknak, ez a célja ama lázas törekvésnek, hogy a papságot nevetségessé tegyék, a varázsfényétől megfosszák. Az Egyház kezét a legfurfangosabb módokon annyira megkötötték, hogy szinte lehetetlen a liberális áramlattal szembeszállnia. A mai konkordátumok mindmegannyi béklyók, amelyek nem engedik, hogy szabadon mozoghasson. A népet a papságtól a gyűlöletnek, az előítéletnek és a rágalomnak mindinkább mélyebbre és szélesebbre vájt örvényével választják el. Ott tartunk, hogy honfitársaink nagy része, ámbár keresztény, semmivel sem ismeri jobban saját vallását, mint Mohamedét vagy Confuciusét. Még a hivatalos összeköttetést is meg akarják szüntetni a pap és a nép között, ezért hozzák be a polgári anyakönyveket, a polgári házasságot, a polgári temetéseket: mindennek az a nyilvánvaló célja, hogy az Egyház és a nép között minden kötelék szétszakíttassék. A tökéletes elválasztás programja, amelynek elveiben, eszközeiben és céljában vajmi könnyű felismerni az ördög kezét.

Talán még több okot is lehetne felhozni, ámde e könyv szűk korlátai nem engedik, hogy még többet is felsoroljunk, s különben is valamennyit úgysem lehetne itt el-számlálni.

Forrás: betiltva.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison