"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. július 2., csütörtök

A liberalizmus bűn - 30. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

30. rész - Mit kell tartanunk a pápának kapcsolatairól a liberális kormányokkal és személyekkel?

Ha a liberális emberek barátsága oly gyanússá teszi az embert, mit kell tartanunk ama barátsági viszonyról, amelyben az Egyház a liberális kormányokkal, liberális személyekkel vagy, ami egyre megy, magával a liberalizmussal van?

E kérdésre az a válaszunk, hogy ez pusztán hivatalos viszony és barátság - és semmi több. Ezen kapcsolatok nem tételezhetnek fel személyes rokonszenvet a kormányon levő személyek iránt, annál kevésbé tetteik helyeslését, legkevésbé pedig elveik és tanaik elfogadását. íme, egy pont, amelyet szintén jól meg kell magyarázni, mert a liberalizmus eretnekei e pontra támaszkodnak leginkább, amidőn a liberális teológia ütegeivel a józan katolikus kérlelhetetlenségét megtámadják.

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy az Isten Egyházában kétféle hivatal létezik: az egyik a hit terjesztése és a lelkek üdvének gondozása végett áll fönn, s ezt apostolinak nevezzük: a másik az Egyház és a föld hatalmasságai közt fölmerülő ideig való ügyeket intézi, s ezt diplomáciainak nevezhetjük.

Az első magasztosabb, előbbre való és lényeges; az utóbbi másodrendű, az előbbinek alárendelt s csakis azért létezik, hogy amannak segédkezzék. Az elsőben az Egyház nem alkuszik meg és türelmetlen; egyenesen célja felé tart s törik inkább, semhogy meghajoljon: frangi non flecti. Bizonyság erre az Egyház üldöztetéseinek története. Isteni jogok és kötelességekről lévén itt szó, ezekből engedni, ezekre nézve alkura lépni nem lehet. A másik hivatalban az Egyház leereszkedő, engedékeny és türelmes; itt már alkura is lép, tárgyalásokba bocsátkozik, dicsér, hogy megnyerjen, hallgat, előbbre hatolhasson s a helyzetet annál jobban fölhasználhassa. Ezen hivatalában a jelszó: flecti non frangi (meghajolni, nem megtörni). Emberi viszonyok forognak itt fenn, s ezek természetében van bizonyos hajlékonyság és engedékenység.

E téren mindaz megengedett és jó, amit az emberek egymás közötti viszonyait szabályozó köztörvény rossznak nem nyilvánít és nem tilt. Világosabban szólva: az Egyház ezen utóbbi hivatalában a becsületes diplomácia minden ügyes eszközét föl-használhatja s tényleg fölhasználja.

Ki kárhoztathatja az Egyháznak azon eljárását, hogy még a gonosz kormányokhoz, sőt még a hitetlenekhez is követségeket küld s viszont ezekét is elfogadja, hogy velük ajándékokat vált s diplomatikai tisztelgéseket, hogy képviselőiknek kitüntetéseket, címeket és rendjeleket osztogat, hogy az ilyen kormány férfiakat udvarias és kegyes megszólításokkal illeti, hogy ünnepélyeiken magát képviselteti?

De íme, előáll az esetlen liberális s nagy bölcsen ekként okoskodik: „Miért gyűlöljük mi a liberalizmust s harcoljunk a liberális kormányok ellen, hiszen a pápa is tárgyal velük, elismeri s kitüntetésekkel halmozza őket?" Gonosz vagy kurta eszű, vagy mind a kettő együttvéve - hallgasd meg a következő hasonlatot s azután ítélj.
Családapa vagy, s van négy vagy hat leányod, akiket szigorú erkölcsökben nevelsz. Szemközt a te házaddal vagy éppen melletted lakik néhány becstelen nő. Te folyton arra inted leányaidat, hogy ezen gonosz életű nőkkel ne érintkezzenek, őket ne köszöntsék, sőt rájuk se nézzenek; azt óhajtod, hogy leányaid e romlott és gonosz erkölcsű nők élet- és gondolkozásmódját megutálják s hozzájuk sem beszédmodorukban, sem cselekedeteikben, sem öltözetükben ne hasonlítsanak. Tanulékony és jó leányaidnak nagyon természetesen kötelességük a te parancsaidat, amelyeket te, mint okos és gondos családapa törvényül szabtál, megtartani. De íme, egyszer csak vita támad közted és a szomszédnők között oly ügyben (például válaszfal-kiigazítás, közös csatorna, stb.), amely mindkettőtöket közösen érdekel; és neked, tisztességes családapának, anélkül, hogy megszűnnél tisztességes ember lenni, tárgyalásba kell bocsátkoznod ama rossz személyekkel, akik ezért nem szűnnek meg becstelenek lenni. Mármost te találkozol e gonosz nőkkel, beszéltek egymással, az udvariasságnak a társas életben szokásos követelményei szerint viselkedtek egymás irányában s mindent megtesztek, hogy egymást megértsétek s vitás ügyeteket békés úton elintézhessétek.
Helyesen gondolkoznának-e a te leányaid, ha ezeket látva így okoskodnának: „Minthogy a mi atyánk e rosszhírű személyekkel összeköttetésbe lépett, még sem lehetnek ők annyira elvetemedettek, mint aminőknek ő mondja: mi is kapcsolatba léphetünk velük, jóknak kell tartanunk erkölcseiket, szerénynek és illedelmesnek öltözködésüket, dicséretesnek és tisztességesnek életmódjukat." Mondd csak, nem őrülteknek tartanád-e leányaidat, ha azok így beszélnének?
Alkalmazzuk már most e pár-beszédet vagy hasonlatot a mi tárgyunkra.
Az Egyház a jó és becsületes embereknek családja (legalább ilyeneknek kellene lenniük, s az Egyház óhajtja, hogy ilyenek legyenek); ámde többé-kevésbé romlott vagy egészen gonosz kormányok által van körülvéve. Azt mondja tehát gyermekeinek: „Vessétek meg s harcoljatok e kormányok gonosz elvei ellen: tanaik merő tévelyek, törvényeik csupa gonoszság." Mindazonáltal az Egyház és az állam közös érdeke sokszor megkívánja, hogy az Egyház e gonosz kormányok fejeivel vagy diplomáciai udvariasság általánosan dívó formáinak megtartásával csakugyan meg is tesz, a közös érdekű ügyekben velük alkudozik s arra törekszik, hogy e szomszédok között magának annyi előnyt biztosítson, amennyit csak lehet. Rosszul cselekszik? Bizonyára nem. Már most nem nevetséges-e az, ha egy katolikus ember előáll s az Egyház eme magatartását oly tanok helyeslésének tekinti, amelyeket az nem szűnik meg lépten-nyomon kárhoztatni, vagy pedig oly tények jóváhagyásának, amelyek ellen folytonosan küzd?
Szentesíti talán az Egyház a Koránt, amidőn az azt követő hatalmasságokkal tárgyal? Helyesli talán a soknejűséget, amidőn a szultán ajándékait és követeit elfogadja? Éppen így nem helyesli a liberalizmust sem, amidőn a liberális fejedelmeknek és minisztereknek rendjeleket osztogat, vagy áldását adja rájuk, ezek a keresztény udvariasságnak puszta formái, amelyeket a pápa a protestánsokkal szemben is alkalmaz. Alakoskodás tehát azt mondani, hogy az Egyház ilyen tetteivel jóváhagyja azt, amit más úton nem szűnik meg kárhoztatni. Diplomáciai hivatala nem semmisíti meg apostoli hivatalát, s ez utóbbiban kell keresni diplomáciai hivatala látszólagos ellentmondásainak megoldását.
Így kell felfogni a pápának magatartását a nemzetek kormányférfiaival, a püspökökét az egyházmegyék, a plébánosokét a község vezérférfiaival szemben: ez az említett hivatalos és diplomatikus érintkezések és összeköttetéseknek terjedelme és jelentősége, ezt csak a liberális tévtan szerencsétlen szektáriusai s a liberalizmus szele által meglegyintett bárgyúk nem értik, vagy nem akarják megérteni.

Forrás: betiltva.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison