"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. május 14., csütörtök

A liberalizmus bűn - 23. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

23. rész - Illik-e a tévedés üldözése közben az azt hirdető és terjesztő személyt is üldözni és megalázni?

Azt mondhatja valaki: „Az ellen, hogy valaki az elvont tanok ellen harcoljon, semmi kifogásom, de vajon szabad-e tévtan, bármennyire szembeszökő legyen az különben, úgy üldözni, hogy az ember az ezen tévtant védelmező személynek is nekirontson s ez ellen is dühöngjön?" Erre azt válaszoljuk, hogy ez nagyon gyakran nemcsak illik, de szükséges s Isten és a társadalom részéről jutalomra méltó. S ámbár ez állításunk már az előbb mondottakból is könnyen levezethető, mégis nagy fontosságánál fogva e fejezetben külön ex professo (hivatalból) is kell tárgyalnunk.

Valóban nem ritkán halljuk a vádat, hogy a katolikus hitvédők többnyire személyeskedésekbe esnek, és ha egyszer valamelyikük ellen ezt a vádat emelték, a liberálisok és a liberalizmus árjával úszók legott azt hiszik, hogy az ilyen hitvédőnek kárhoztatására többet már nem is szükséges mondani.

Nincs, nincs igazuk. A gonosz eszméket üldözni, ártalmatlanokká tenni, ellenük a népben, amelyet elszédíteni és elcsábítani akarnak, gyűlöletet, undort és utálatot gerjeszteni kell. Ámde az eszmék nem a levegőben lógnak, nem maguktól terjednek s okozzák a társadalmi bajokat. Hasonlítanak a nyilakhoz és a golyókhoz, amelyek senkit sem sebeznek meg, ha csak valaki azokat íjából vagy puskájából ki nem lövi.

Az íjásznak és a puskásnak kell tehát nekiesnünk, ha a gyilkos lövéseket megszüntetni akarjuk. A harc minden más neme, lehet az még oly liberális, nem fog célhoz vezetni. Az eretnek tanok szerzői és terjesztői katonák, akiknek fegyverei mérges töltésekkel vannak megtöltve. E fegyverek a könyvek, a hírlapok, a nyilvános beszédek és a személyes befolyás. A lövések elkerülése végett nem elég óvatosan félre-állni, hanem az első és leghathatósabb mód a lövőt tehetetlenné tenni.

Szabad tehát az ellenség könyvének, hírlapjának vagy beszédjének tekintélyét vagy hitelét lerontani, s mi több, bizonyos esetekben az ellenség személyének tekintélyét és hitelét is. Igen, a személyét is, mert ez a harc főtényezője, éppen úgy, mint a hadi tüzelésben a tüzér katona a főtényező és nem a bomba, a lőpor vagy az ágyú. Szabad bizonyos esetekben az ellenségnek gyalázatosságait nyilvánosságra hozni, szokásait nevetségessé tenni, s nevét a sárba rántani. Igen, kedves olvasó, szabad ezt tenni prózában, versben, képekben, szabad ezt tenni komoly hangon vagy gúny alakjában, szóval minden lehető s a jövőben még kigondolható úton és módon. Csak egytől kell óvakodni, s ez - a hazugság. Az igazságot bármily csekély mérvben sem szabad megsérteni.

Ezen határvonalon belül azonban szemünk előtt lebegjen Crétineau-Joly mondása: „A történelemben (s hozzátehetjük még: a vallási és a társadalmi védelemben) az egyedül megengedett szeretet az igazság."

A fentebb említett sz. atyák csak megerősítik eme tételünket. Már irataik címei is mutatják, hogy az eretnekségek ellen folytatott harcaikban a fővágásokat az eretnek főnökökre mérték. Sz. Ágoston műveinek címeiben jobbára a megtámadott eretnek-ségek szerzőinek nevei szerepelnek: Contra Fortuna-tum manichaeum; Adversus Adamanctum; Contra Felicem; Contra Secundinum; Quis fuerit Petilianus? De gestis Pelagii; Quis fuerit Julianus, stb. annyira, hogy a nagy Doktornak egész polémiája amennyire hittani, éppen oly mértékben személyes, támadó s mondhatnók biográfikus volt; szemtől-szembe harcolt az eretnekkel csakúgy, mint az eretnekséggel. Ugyanezt mondhatjuk a többi szent atyákról is.

Honnét veszi a liberalizmus az újdonságot, hogy a tévelyek ellen való küzdelemben el kell tekinteni a személyektől, s legfeljebb mosollyal vagy hízelgéssel szabad csak feléjük közeledni? Maradjunk csak amellett, amit a keresztény hagyomány tanít: hagyjanak bennünket, ultramontánokat a hitet úgy védelmeznünk, amint azt Istennek Egyházában mindenkor védelmezték.

Szúrja csak a katolikus hitvitázó, szúrja csak a kardot egyenesen a szívbe! Ez az egyedül reális és hatásos küzdelem!

Forrás: betiltva.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison