"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. augusztus 1., szombat

Jehova Tanúi: Egyszerűbb, világosabb, fényesebb! Pontosabb???

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

A w150315 számú Őrtorony, n+1 edik alkalommal magyaráz új világosságokat. Ezúttal azonban nem egyszerűen csak példákat találunk újabb megértésekre, hanem a szisztéma megváltoztatásáról is szó van, mely alapján a jövőben meg kell közelíteni egyes bibliai igazságokat. A módszer megváltoztatásának okát is közli az első cikk, egyúttal véleményt is mondva az elvetett módszerről. És természetesen ezek következtében előállított régi és új „igazságok”-ról szintén.

Az 1. cikk fő bibliaverse a foi. rendszeres olvasójának rögtön eszébe juttatja azokat a sztereotípiákat, melyekre a bölcsekkel, műveltekkel, kisgyermekekkel kapcsolatban egy haladó tanúnak gondolnia kell.
„Gondosan elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket” [Luk 10:21]
De ha a cikk végigolvasása után újra figyelembe vesszük ezt a bibliaverset, akkor nyilvánvalóan más következtetésre kell jutnunk, - legalábbis „értő olvasás” után -, mint a kezdeti benyomásunk, esetleg lelkesedésünk hatása alatt, ill. amire a cikk írói szerint kívánatos lett volna eljutni.
3. bekezdés rögtön a dolgok lényegére tér:
Jézust „Jó érzéssel töltötte el, hogy Jehova helyesli az egyszerű és világos tanítást. Jehova nem változott. Mi mutatja, hogy még ma is ezt a tanítási módot tartja jónak?”
Ha itt rögtön véget is érne a cikk, (bár 3 bek-es cikkek nincsenek) ezek a szavak önmagukban is bírálónak számítanának, ha egy szürke hírnök említette volna azzal a céllal, hogy a társulati tanításokat és módszereket véleményezzen.

Ha Jehova Jézus idejében is és ma is az egyszerű, világos tanítást tartja jónak, nincs változás ebben, akkor vajon mi a véleménye az eddig használt módszerről, amit szükségessé vált lecserélni?
4. bekezdés:
Az elmúlt években Jehova szervezete egyre nagyobb hangsúlyt helyezett arra,hogy tanítás  egyszerűbb és világosabb legyen.
Ha Jézusnak és Jehovának 2000 éve is ez volt a célja, módszere, akkor a Szervezetnek miért csak mostantól?
5. bekezdés:
Az átdolgozott Bibliában sok írásszöveg kevesebb szóból áll, a gondolatok mégishiánytalanul, sőt világosabban vannak kifejezve benne.
Nyelvi és nyelvészeti ismeretek híján szakmai véleményem nincs a megjegyzésről, ha így van még örülni is lehetne. De az előző fordítást is „szinte szó szerinti”-nek nevezték. Vagy a korábbi megállapítás nem volt helytálló a színvonalról, vagy most veti el a sulykot az, aki hiánytalannak nevezi a majdnem eredeti Isten Szavát leegyszerűsített formában is. Valóban lehet hiánytalan az amiből helyenként 30-40% -ot is el lehet hagyni?
6. bekezdés:
Milyen felvillanyozó megérteni és megismertetni másokkal ezeket azigazságokat!
Ha valóban igazságok lennének, akkor felvillanyozó lenne. De pont az igazság definíciójának mond ellent a folyton való változtatás, így a felvillanyozás helyett inkább a bizonytalanság lehet következmény, ami egyáltalán nem örömhír.
7. bekezdés:
...ma már máshogy közelítik meg bibliai történeteket, mint régebben.
Ha a Jakab 1:17 –et figyelmen kívül is hagynánk, ami természetesen nem idézett szöveg a cikkben akkor sem örülhetnénk a 7. bekezdés kijelentésének, mint ami egy pontosabb korrektebb megértés lehetőségét sejtetné a jövőben, mert a következő cikkek valamilyen oknál fogva ezt az új módszert is figyelmen kívül hagyják időnként.
9. bekezdéstől Nábót történetén próbálja bemutatni, milyen nagyszerű is az új irányelvek alkalmazása, a következőképpen:
Nábót történetének egy korábbi magyarázata jó példa arra, hogy a kiadványaink hogyan közelítették meg régebben bibliai történeteket. ... (1Kir 21:1–16).
1932-ben úgy gondoltuk, hogy ... Aháb és Jezabel Sátánt és a szervezetétjelképezik, míg Nábót JézustNábót halála pedig Jézus kivégzését...
1961-ben ... Nábót felkenteket jelképezi, Jezabel pedig kereszténységet.Ebből adódóan Nábót üldöztetése arra az üldözésre mutatott  előre, melyet a felkenteknek az utolsó napokban kell elszenvedniük.
Az évek során Isten népe hiterősítőnek találta a bibliai történetek ilyen jellegűmagyarázatait. De akkor miért közelítjük meg most másképp a bibliai történeteket?
Egy bekezdésen belül két különböző magyarázat egy bibliai történetre, ami olyan jellegű, hogy hiterősítő volt 1932-61-ig is és hiterősítő azóta is. Ebből logikusan az következne, hogy valamelyik értelmezést meg lehetne tartani, sőt akár mindkettőt is párhuzamosan, bár nem valószínű, hogy így duplázódna a hatásuk.
Jehova segítségével „a hű és értelmes rabszolga” mégis kereken kijelenti a 11. bekezdésben, hogy:
Ez az igazságos férfi nem azért halt meg, mert prófétai előképe lett volnaJézusnak vagy felkenteknekhanem azért mert feddhetetlen maradt.
Tehát nem érvényes az 1932-es, az 1961-es magyarázat, mert itt a 2015-ös egyszerűsítésnek a következménye:
A tanulságot, melyet Nábót hiterősítő példájából levonhatunk, mindenki könnyen megértheti, megjegyezheti és alkalmazhatja.
És milyen érdekes, ez is hiterősítő. Nem egyezik az előző kettővel, és mégis!
A folyóirat Olvasók kérdései rovata is megér egy tanulmányt, de most egy mondat feltétlenül ide kívánkozik belőle:
Ha ezek az értelmezések erőltetettnek tűnnek számodra, biztosan egyetértesz azzal,hogy az emberek nem  tudják megítélni, hogy a Szentírásban mi számít előképnek, és mi nem.
És mégis a 11. bekezdés szerint megítéljük, hogy Nábót története NEM előkép. Pontosan azt csináljuk, amit 3 lappal később helytelenítünk.
Érdemes megfigyelni a cikk írójának szóhasználatát a korábbi tanításokkal kapcsolatban, ill. a maiakkal való összehasonlítás közben használt jelzőket. Ebből következtetni lehet arra a véleményre, melyet a korábbi tanításokról és kitalálóikról gondolhat/nak a mai író/k. Összesen 14 különböző kifejezést használ a cikk felváltva 35 alkalommal, hogy hangsúlyozza, az eddigi módszerek és következményeik nem megfelelőek, nem helytállóak és nem alkalmazhatók ezentúl.

Csak néhány példa:
régebbi (magyarázat), egyszerűbb, világosabb,egyszerűsített, jobban érthető, tisztánlátás, körültekintőbb, egyértelmű, más, stb. Amikor a mai és jövőbeli eljárás méltatásával kapcsolatban olvasom ezeket a kifejezéseket a szövegkörnyezetükben, óhatatlanul ezek ellentétei jutnak eszembe a régi tanításokkal és módszerekkel kapcsolatban.

Ha mától egyszerűbb, eddig szükségtelenül bonyolult volt. Ha ezentúl egyértelmű, eddig nyilván zavaros volt. Ha körültekintőbbek és tisztánlátóbbak leszünk, akkor nyilván nem voltunk azok eddig, vagy legalábbis nem eléggé, és mégis hiterősítőek voltak és Jehova segítségével jöttek az elmúlt idők tanításai is.

Azok a felelős férfiak, akiknek a jóváhagyásával megjelenhet nyomtatásban ilyesmi, még egészen fiatalok, sőt kisgyermekek voltak akkor amikor némelyik ma bírált tanítás megjelent. Ők mégis ugyanannak a szolgának a részeként fogalmazzák meg bírálataikat, melynek tanításait érvénytelenítik. Miért akad be a gondolataimba a meghasonlás kifejezés, amikor Jézus Krisztus képviselőjének munkájáról elmélkedem? Próbálom ezt elhessegetni.

A 10. bekezdés egy másik érdekes szempontot is megemlít a változások szükségességével kapcsolatban. Mintha az isteni vezetés, vagy a növekvő világosság önmagában nem lenne elég indok, szükségét érezték még felhívni a figyelmet arra, hogy a „gyengébbek kedvéért” is történik mindez. (igaz nem szó szerint, de ez nem sokat számít) pl.:
régebbi magyarázatát sokan nehéznek találták.
Úgy érezték ... nehéz követni, megjegyezni és alkalmazni. Ráadásul a lehetséges prófétai előképek fejtegetése közben a bibliai történetek erkölcsi tanulsága és gyakorlati értéke a háttérbe szorult.

Mivel ezek a magyarázatok így követik egymást, az az érzésem olvasás közben, mintha az egyes olvasók nehéz felfogása okozná azt, hogy a tanulságok és gyakorlati érték háttérbe szorult.

Ugyanehhez kapcsolódik a már idézett „Ok” egyik mondata,
Ha ezek az értelmezések erőltetettnek tűnnek számodra, ...
Holott nyilvánvaló, hogy ezeknek az olvasói szempontoknak, ha fel is merültek és valamilyen csoda folytán a Vt tudomására is jutottak, nem lenne szabad érvényesülniük évtizedeken keresztül érvényben lévő bibliamagyarázatok megváltoztatásában. Ezen az alapon Jehovának meg kellett volna hagyni a körülmetélkedés szokását az 1.sz-ban. Sokkal több oka lett volna rá, hisz az eredeti törvény is Tőle származott, 1600 évig betöltötte a szerepét és a változás után sem lett bűn a korábbi törvény gyakorlása, csupán felesleges.

További kérdések:
10.bek. Ha annyira nehéz megjegyezni, követni, alkalmazni, megérteni, hogy le kell cserélni a módszert és az abból fakadó tanításokat is, akkor miért csak RÉGI-nek becézzük, ahelyett, hogy megneveznénk ami ténylegesen, hamis, pontatlan, találgatás, stb.?

12.bek. ha a Jehovától jövő tanítást világos egyszerű párhuzamok jellemzik, akkor kitől jött az eddigi tanítás, amik nem világosak, nem egyszerűek?

lábjegyzet: Ugyanez az erő segít a ma élő keresztényeknek is, hogy megértsék az Istentől származó igazságokat. Milyen erő működhetett, 32-től és 61-től, amely időszakokban szintén megértettek valamit, valahogyan.

14.bek. boldogok vagyunk, hogy a Jehovától jövő tanítás ilyen tiszta és világos. De akkor kitől jött 24-ben? Mert akkor is tisztának és világosnak tűnt. Óhatatlanul is a következő Bibliaversek jutnak a tanulmányozó eszébe, amikor ilyeneket olvas:

Péld. 2:6 Jehova szájából tisztánlátás származik

Jakab 1:17 Őnála nincsen változás

János  17:17 Szenteld meg őket az igazság által, a Te szavad Igazság

Titus 1:9 A felvigyázó szilárdan tartja magát a megbízható szóhoz (ez követelmény 1-1 felvigyázóval kapcsolatban, akinek a hatásköre egy kicsi gyülekezetre korlátozódik. Ne lenne még inkább az a HBSZ-val kapcsolatban, aki globálisan ténykedik?)

Visszatérve ezek után a fő Bibliaversre, a cikk elején.
„Gondosan elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket” (LUK 10:21)
A cikkben felsorolt példák és magyarázatok csakis abba az irányba mutatnak, hogy a HBSZ elől is rejtve voltak a szóban forgó dolgok és a tanulmányozása után egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy nincsenek még mindig rejtve más, sokkal fontosabb, az életünket közvetlenebbül érintő tanításokban is.
Jónás

Forrás: jehovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison