"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. július 10., kedd

Szabadkőműves terv a katolikus egyház tönkretételére

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”
A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus püspökök számára, 1962. márciusában1.
Átdolgozva 1993 októberében a végső stádium számára. Valamennyi, a katolikus egyházban tevékenykedő szabadkőművesnek a következőket kell kézbe vennie és keresztülvinnie:

 1. Távolítsátok el Szt. Mihályt2, a katolikus egyház védelmezőjét minden imából a szentmisén belül és azon kívül, egyszer s mindenkorra. Távolítsátok el szobrait, Mondjátok, hogy elterelik a figyelmet Krisztusról.
 2. Szüntessétek meg a bűnbánati gyakorlatokat a nagyböjti időben, mint pl. a pénteki hústilalmat, vagy a böjtölést. Akadályozzátok meg az önmegtagadás minden aktusát, helyükbe az öröm. a boldogság és a testvéri szeretet aktusai lépjenek. Mondjátok, hogy „Krisztus már kiérdemelte számunkra a mennyországot"' és hogy „minden emberi erőlködés hiábavaló". Mondjátok, az embereknek hogy „vegyék komolyan az egészségükkel való törődést". Bátorítsátok őket a húsevésre, főleg a disznóhúséra.
 3. Jelöljetek ki protestáns lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül és deszakralizálják a szentmisét3. Hintsétek el a kételkedés magvait az Oltáriszentségben való valóságos jelenléttel kapcsolatban, és bizonygassátok hogy az eucharisztia - a protestánsok hitéhez közelebb állóan - csak kenyér és bor. és csupán jelképesen értendő. Alkalmazzatok protestánsokat az iskolákban és a szemináriumokban. Bátorítsátok az ökumenéi mm! az egységhez vezető utat. Vádoljatok meg mindenkit az egyház iránti engedetlenséggel aki a valóságos jelenlétben hisz.
 4. Tiltsátok meg a latin miseliturgiát4, a szentségimádást és az énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre Állítsátok be ezeket jósok „hókuszpókuszaiként". Az emberek így már nem fognak a papokra mint nagy intelligenciájú és tiszteletre méltó, titokzatos személyekre fölnézni.
 5. Bátorítsátok a nőket, hogy a templomban ne hordjanak kalapot. A haj szexis. Követeljétek, hogy a nők előimádkozók5, diakonisszák, áldoztatásnál kisegítők, és papok legyenek. Ezt demokratikus eszmeként állítsátok be. Alapítsatok női szabadságmozgalmat A templomba járók öltözzenek lomposan, ez a szentmise jelentőségét csökkenteni fogja.
 6. Ne engedjétek, hogy az áldozók6 a szentostyát térdelve vegyék magukhoz. Mondjátok meg a szülőknek és nevelőknek: tartsák vissza a gyerekeket attól, hogy áldozás előtt és után a kezüket összekulcsolják. Mondjátok nekik, hogy Isten úgy szereti őket ahogy vannak és azt akarja, hogy teljesen fesztelenül érezzék magukat. Szüntessetek meg a templomban minden térdelést és térdhajtást Távolítsátok el a térdeplőket. Mondjátok az embereknek hogy a szentmise alatt állva tegyenek tanúbizonyságot.
 7. Szüntessétek meg a szakrális orgonazenét. Vigyétek be a templomba a gitárokat zsidó hárfákat dobokat, a „lábdobogást" és a „szent nevetést' Ez megakadályozza majd az embereket a személyes imában és a Jézussal való társalgásban. Ne adjatok időt Jézusnak, hogy a gyerekeket vallásos életre hívja meg. Adjatok elő az oltárnál liturgikus táncokat izgató hatású ruhákban, színdarabokat és koncerteket.
 8. Vegyétek el az Istenanyához és Szt. Józsefhez szóló énekek szakrális jellegét. Mondjátok, hogy tiszteletük bálványimádás. Tegyétek nevetségessé azokat akik ragaszkodnak tiszteletükhöz. Vezessetek be protestáns énekeket! Ez azt a látszatot fogja kelteni, hogy a katolikus egyház végre elismeri, hogy a protestáns az igaz vallás, vagy legalábbis egyenrangú a katolikussal.
 9. Minden himnuszt szüntessetek meg, a Jézushoz szólókat is, mert ezek az embereket boldog gyermekkorukra emlékeztetik, ami viszont arra a békére emlékezteti őket melynek gyökere az. Istenén való önmegtagadás és vezeklés szigorú élete. Vezessetek be új énekeket, meggyőzve így az embereket hogy- a régebbi rítusok valahogyan helytelenek voltak;. Bizonyosodjatok meg róla, hogy minden szentmisén legalább egy olyan ének van, amely nem említi Jézust, hanem csak az emberek iránti szeretetről szól. A fiatalságot lelkesíteni fogja, ha a testvéri szeretetről hall. Prédikáljatok a szeretetről, toleranciáról és egységről Jézust ne említsétek. Tiltsátok meg az Eucharisztia bármilyen formában való hirdetését.
 10. Távolítsátok el az oltárról a szentek ereklyéit, és aztán magát az oltárt is. Helyettesítsétek pogány, megáldatlan asztalokkal, amelyek alkalmasak élő áldozatok bemutatására a sátáni miseken. Töröljétek el azt az egyházi törvényi, ami Kimondja, hogy szentmisét csak ereklyét tartalmazó oltáron lehel bemutatni.
  Hagyjatok fel azzal a gyakorlatul, hogy a szentmisét a tabernákulumban levő Oltáriszentség előtt Mondjátok. Ne engedjétek. hogy a misézésre használt oltárokon tabernákulum legyen. Az asztal úgy nézzen ki, mint egy ebédlőasztal. Hordozható legyen, hogy jelezze: ez nem egy szent dolog, hanem valami, ami kettős célt szolgai, pl. konferencia-asztalként, vagy kártyaasztalként. Később legalább egy széket állítsatok az asztalhoz. A pap üljön ezen. jelezve, hogy áldozás után - az étkezés után - kipiheni magát. A szentmise alatt a pap soha ne térdeljen, vagy hajtson térdet. Étkezéseknél nem szoktunk térdelni. A pap széke álljon a tabernákulum helyén. Bátorítsátok az embereket, hogy a papot tiszteljék, és ne az Eucharisztiát, neki engedelmeskedjenek, és ne a Eucharisztiának. Mondjátok nekik, hogy a pap a Krisztus, ő a Fő. A tabernákulumot helyezzétek egy másik helyiségbe, látókörön kívül.
 11. Tüntessétek el az egyházi naptárból a szenteket, bizonyos időben mindig néhányat. Tiltsátok meg a papoknál:, hogy a szentekről prédikáljanak, kivéve, ha azok az evangéliumokban szerepelnek. Mondjátok, hogy a templomban esetleg jelen lévő protestánsok megütköznének rajta. Kerüljetek mindent, ami a protestánsokat zavarná.
 12. Az evangélium olvasásakor hagyjátok ki a „szent" szót. pl. „Evangéliumi szent János szerint"' helyett Mondjátok egyszerűen: „Evangélium János szerint''. Ez azt jelzi majd az embereknek, hogy már nem kell őket tisztelni. írjatok folyamatosan új bibliákat, amelyek azonosak a protestáns bibliákkal. Hagyjátok el a Szentlélekkel kapcsolatban is a „szent" szót. Ez megnyitja majd az utat. Hangsúlyozzátok Isten női jellegét, mint szerető anyáét. Ne engedjétek az „Atya" szó használatát.
 13. Minden egyéni imakönyvet tüntessetek el és semmisítsetek meg. Akkor elmarad a Jézus Szívéhez, Szűz Máriához Szent Józsefhez szóló litániák, valamint az áldozásra előkészítő imák. Akkor az áldozás utáni hálaadás is fölöslegessé válik.
 14. Minden angyalszobrot és képet is tüntessetek el. Ellenségeink szobrai miért álljanak ott? Nevezzétek őket mítosznak, vagy esti mesének. Ne engedjétek, hogy az angyalokról beszéljenek, mert az protestáns tagjainkat elriasztaná.
 15. Töröljétek el az ördögűzésre használt kis exorcizmust munkálkodjatok azon és hirdessétek, hogy elhitessétek az emberekkel: ördögök nincsenek. Mondjátok, hogy a Bibliának ez a kifejezésmódja a gonoszság megjelölésére, és nincs jó sztori gazember nélkül. .Akkor majd a pokolban sem hisznek és nem is félnek attól, hogy odakerülnek Mondjátok, hogy a pokol csupán Isten jelenlétének a hiánya, és ez nem is olyan borzasztó, hiszen az élet ugyanolyan, mint itt a földón
 16. Tanítsátok, hogy Jézus csupán ember volt, akinek fivérei és nővérei voltak, és hogy ő gyűlölt mindenfajta intézményt. Mondjátok, hogy szerette a prostituáltak társaságát, különösen Mária Magdolnáét. Mondjátok, hogy a templomokat és a zsinagógákat nem használta, és azt tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjenek az egyház; elöljáróknak. Mondjátok, hogy nagy tanító volt, aki azonban tévútra jutott amikor az egyháztanítóknak nem engedelmeskedett. A keresztről nem mint győzelemről, hanem mint vereségről beszéljetek.
  Emlékezzetek rá. hogy apácákat rávehettek hivatásuk feladására. ha hiúságukra, kedvességükre vagy szépségükre apelláltok. Engedjétek, hogy megváltoztassák szerzetesi ruhájukat, ez automatikusan oda fog vezetni, hogy eldobják a rózsafüzért is. Mutassátok meg a világnak hogy a zárdákban nézetkülönbségek vannak. Ezzel a hivatásokat kiszáríthatjátok. Mondjátok nekik, hogy a habitusban nem akceptálják őket, és az az emberek előtt is rontja hitelüket
 17. Égessetek el minden katekizmust. Mondjátok a hittanároknak: Isten szeretete helyett tanítsák a gyerekeket Isten embereinek szeretetére. Az érettség jele. ha valaki nyíltan szeret. Legyen a szex szóhasználata mindennapos a hittanórákon. Csináljatok új vallást a „szex"-ből. Vigyetek szex-képeket a hittanórákra, hogy a gyerekeket a tényekkel megismertessétek. Győződjetek meg róla, hogy a képék jól érthetők legyenek. Bátorítsátok az iskolákat, hogy a szexre való nevelésben haladó gondolkodásúak legyenek. A szexre való nevelést a püspökségeken keresztül vezessétek be, így a szülök nem fogják kifogásolni.
 18. Zárjátok be az összes katolikus iskolákat azáltal, hogy csökkentitek a szerzetesi hivatásokat Mondjátok a nővéreknek, hogy ők fizetés nélküli szociális munkások, s az egyház, meg akar szabadulni tőlük. Ragaszkodjatok hozzá, hogy a katolikus világi tanítók ugyanolyan fizetést kapjanak, mint a hasonló világi tisztviselők. Minden papnak le keli venni a reverendát és a keresztet, hogy így mindenki számára elfogadható legyen. Tegyétek nevetségessé azokat, akik nem tartják ehhez magukat.
 19. Semmisítsétek meg a pápát azáltal, hogy egyetemeit megsemmisítitek. Válasszátok le az egyetemeket a pápáról. Mondjátok nekik, hogy akkor a kormány támogatja őket. Változtassátok meg a vallásos intézmények nevét és adjatok nekik profán nevet. Mondjátok, hogy ez ökumenikus. Létesítsetek ökumenikus tagozatokat minden egyházmegyében Gondoskodjatok róla. hogy ezek protestáns ellenőrzés alatt legyenek
  Ne engedélyezzetek imádságokat a pápáért, vagy Máriához, mert ez az ökumenét elbátortalanítaná. Hirdessétek, hogy a megyéspüspökök tekinthetők az illetékes tekintélynek, a pápa csupán egy reprezentációs figura. Mondjátok az embereknek, hogy a pápa tanítása esti szórakoztatásra szolgál, de Különben nincs jelentősége.
 20. Támadjátok meg a pápa tekintélyét azzal, hogy életkor-határt szabtok hivatalának. Ezt minden áron vigyétek keresztül.
 21. Legyetek merészek. Gyengítsétek a pápát püspöki szinódusok rendszeresítése által. A pápa akkor csak egy reprezentációs figura lesz, mint Angliában, ahol a felső- és alsóház, uralkodik és a királynő onnan kapja parancsait.
  Aztán gyengítsétek a püspökök tekintélyét, egy ellen intézményt hozva létre papi szinten Mondjátok, hogy a papok így kapják meg a megérdemeli elismerést.
  Ezután gyengítsétek a papok tekintélyét laikus csoportok létesítésével, amelyek uralkodnak fölöttük Ezáltal annyi gyűlöletet lehet kelteni, hogy meg a bíborosok is el fogjak hagyni az egyházat és az egyház immár demokratikus lesz . Az ÚJ (egyház)...
 22. Csökkentsétek a papi hivatásokat úgy, hogy a laikusok elveszítsék az irántuk való tiszteletet. Egy nyilvánosságra hozott papi botrány hivatások ezreit fogja megsemmisíteni.
 23. Dicsérjétek az elbukott papokat akik egy nő iránti szerelemből mindent feladtak. Nevezzétek őket hősöknek, heroikusoknak. Mártírokként tiszteljétek a laicizált papokat, akik úgy el voltak nyomva, hogy nem tudták tovább elviselni.
  Ítéljétek el és Mondjátok botrányosnak, hogy papi hivatást gyakorló szabadkőműves testvéreink nevét nyilvánosságra hozzák. Legyetek toleránsak a homoszexualitással szemben a papok esetében. Mondjátok az embereknek hogy a papok magányosak.
  Kezdjétek azzal, hogy templomokat zártok be paphiány miatt. Nevezzétek ezt gazdaságos és jó üzleti gyakorlatnak..
  Mondjátok, hogy Isten mindenütt meghallgatja az imát így a templomok extravagáns pénzpazarlást jelentenek. Először azokat a templomokat zárjátok be, ahol régimódi hagyományokat ápolnak.
 24. Használjatok fel gyenge hitű laikus bizottságokat és papokat, akik minden Mária-jelenést és minden állítólagos csodát, különösen a Szent Mihály arkangyallal kapcsolatosakat gyorsan elvetnek és elítélnek. Biztosítsátok hogy a II. Vatikáni Zsinat után semmi ilyesmit ne ismerjenek el. Mondjátok, a tekintéllyel szembeni engedetlenség, ha valaki követi az üzeneteket, vagy gondolkozik róluk A látnokokról Mondjátok, hogy engedetlenek az egyházi tekintéllyel szemben. Hozzátok őket rossz hírbe, és akkor senkinek sem fog eszébe jutni, hogy figyelemre méltassák az üzeneteket.
 25. Válasszatok egy ellenpápát. Mondjátok, hogy ő visszahozza a protestánsokat az egyházba, és talán még a zsidókat is. Ellenpápát úgy kell választani, ha a választási jogot a püspökök kapják meg. Akkor majd annyi pápát választanak hogy az ellenpápát kompromisszumként lehet kinevezni. Mondjátok, hogy az igazi pápa meghalt
 26. Szüntessétek meg a szentáldozás előtti gyónást a II. és a III. osztályos gyerekeknél, hogy ne legyen már nekik fontos a gyónás, amikor a IV., V., vagy felsőbb osztályba kerülnek. Akkor a gyónás el fog tűnni. Vezessétek be a csoportos gyónásokat "(csendben), és a csoportos feloldozásokat. Mondjátok az embereknek hogy ez paphiány miatt van így.
 27. Engedjétek a nőket és laikusokat áldozni. Mondjátok, hogy ez a világiak ideié. Kezdjétek azzal, hogy a szentostyát kézbe adjátok mint a protestánsok. Mondjátok, hogy Krisztus is hasonlóképpen cselekedett. Gyűjtsetek néhány ostyát templomainkban a „fekete misék"-hez. Aztán adjatok a személyes áldozás helyett egy edénybe ostyákat, amelyeket haza lehet vinni. Mondjátok, hogy Isten ajándékát így lehet a napi"életbe belevinni. Alkalmazzatok áldozó automatákat, és nevezzétek azokat tabernákulumoknak.
  Mondjátok, hogy a béke jelét át kell adni egymásnak.7 Biztassátok az embereket, hogy járjanak körbe, hogy így az áhítat és az imádság meg legyen szakítva. Ne vessetek keresztet, hanem helyébe a béke jelét alkalmazzatok.
  Mondjátok, hogy Krisztus is kiment, hogy tanítványait üdvözölje. Ne engedjetek semmilyen ájtatosságot ebben az időben. A papok fordítsanak hátat az Eucharisztiának és a népnek adjanak tiszteletet.
  Az ellenpápa megválasztása után oszlassátok fel a püspöki zsinatokat, papi egyesületeket és plébániákat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy megkérdőjelezzék az új irányelveket. Mondjátok hogy Isten az alázat kedvelője, és gyűlöli azokat akik tiszteletet keresnek. Vádoljátok mindazokat akik megkérdőjelezik az egyházi tekintéllyel szembeni engedetlenséget. Bátorítsátok el az Isten iránti engedelmességet. Mondjátok az embereknek hogy ezeknek az egyházi vezetőknek kell engedelmeskedniük.
 28. Adjátok meg az ellenpápának a legfőbb hatalmat hogy követőit kiválaszthassa. Kiközösítés terhe alatt parancsoljátok meg mindenkinek, aki Istent szereti, hogy viselje a vadállat jelét. Ne nevezzétek azt „a vadállat jelének".
  Keresztet ne vessetek az emberekre és ők sem magukra. (Ne is áldjanak.) A keresztvetést bálványimádásnak és engedetlenségnek kell nevezni
 29. Nyilvánítsátok a régi dogmákat hamisaknak kivéve a pápa tévedhetetlenségéről szólót. Mondjátok, hogy Jézus Krisztus forradalmár volt de sikertelen. Mondjátok, hogy az igazi Krisztus hamarosan eljön.
 30. Parancsoljátok meg a pápa minden alattvalójának hogy a „szent keresztes háborúban" harcoljanak az egyetlen „világvallás" elterjesztése érdekében. Csak a megválasztott ellenpápának kell engedelmeskedni. az embereknek hogy meg kell hajolniuk, ha a ne Mondjátok vét kimondják. - A sátán tudja, hogy hol van az összes elveszett arany. Hódítsátok meg könyörtelenül az egész világot!
  Ez hozza meg az embereknek azt ami után mindig vágyódtak: „A béke aranykorát".

Magnificat Mea. Movement International, P. O. Boksz 353, Toowoomba. Australia 4350
1 A II. Vatikáni Zsinat (1962. december – 1965. december) kezdete előtt
2 A XIII. Leó pápától származó „Kis exorcizmus” részét képező Szent Mihály ima (ami része volt a II. VZS előtti szentmisének) tilos a Hittani Kongregáció 1985. szeptember 29-én kelt levele értelmében. Eltörölték.
3 A II. VZS. utáni liturgikus reformban a bizonyítottan szabadkőműves Bugnini bíboros vezette Liturgia reformjával foglalkozó bizottságban 5 protestáns teológus is részt vett.
4 A II. VZS. nem tiltotta meg, de gyakorlatilag a misekánon népnyelvre fordításával és a szembemisézés lehetőségének a biztosításával kizárólagossá tették azt. Ezt állította helyre XVI. Benedek pápa Summorum Ponticum-ja 2007-ben.
5 Az előimádkozó (olvasmány és Szentlecke) megtörtént, hasonlóan az Áldoztatási jog megadásával, valamint a női ministrálás engedélyezésével.
6 Ez is megtörtént a II. VZS. Után, sőt engedélyezték a kézbeáldozást, ami elősegítette, hogy „Krisztus teste” szentségtörés áldozatává válhasson
7 "...Köszöntsétek egymást a béke jelével..." mondá nekünk a Novus Ordo Missae-ben a pap.